Bild 1

advertisement
Normbrytande beteende definieras
som beteenden som bryter mot
regler och normer i den miljö där
individen befinner sig. Beteendena
kan vara både aggressiva och ickeaggressiva
Uppförandestörning (Conduct Disorder)
Ett upprepat och stabilt mönster av beteende där
andras grundläggande rättigheter eller
/åldersadekvata/ samhälleliga normer och regler
bryts.
{ Aggressivt beteende mot människor och djur
{ Skadegörelse
{ Bedrägligt beteende eller stöld och
{ Allvarliga norm- och regelbrott
Hur vanligt är allvarligt
normbrytande beteende
{
{
{
{
{
Det beror på…..
I kombination med uppmärksamhets-problem är
det en vanlig sökorsak till BUP
mellan 1- 10 % i normalpopulationsstudier
3 – 4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor
Verkar inte ha ökat nämnvärt under de senaste
20 åren internationellt sett
Allvarligheten beror mycket på
hur tidigt under barnaåren
beteendet startar
Vilka är orsakerna till normbrytande
beteende i barndomen
Finns inget enkelt svar………
….och inte bara ett svar
{ Man måste se både till förhållanden som
rör individens egenskaper, erfarenheter
och förutsättningar, och till egenskaper
och förhållanden i miljön
{ Normbrytande beteende är ett heterogent
betendesyndrom
{ Ett komplext socialt beteende med
komplex orsksbakgrund
Riskfaktorer
{
Riskfaktorer är inte säkert samma sak
som en orsak utan någonting - en
egenskap, händelse, förhållande eller en
process – som ökar sannolikheten eller
risken för ett visst utfall, i detta fall
normbrytande beteende i barndomen
Riskfaktorer i miljön
{
Relationen mellan förälder – barn
{
Omgivningsfaktorer
Riskfaktorer på individnivå
{
{
{
{
{
Temperament
Kognition
Hyperaktivitet
Empatibrist
Kön
Prevention - Behandling
{
Allmänförebyggande insatser
{
Program för riskgrupper
{
Insatser på individnivå
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards