Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Division Psykiatri
RISKFAKTORER
Riskfaktorer är förhållanden som man sedan tidigare vet är förknippade med en ökad risk för
suicid hos de personer som ger uttryck för sådana förhållanden. Det kan t.ex. vara:





















Nyligen genomfört suicidförsök
Intensiva hopplöshetskänslor (känsla av att inte orka, att vilja försvinna)
Dödsönskan (se döden som en utväg)
Påträngande självmordstankar
Signaler från omgivningen (personal, anhöriga, vårdgrannar) att patienten har
självmordstankar/-avsikter
Depressiva/hypokondriska vanföreställningar
Nedvärderande röster som hotar och förföljer
Förvärrad ångest, oro, depressiva besvär
Psykisk instabilitet med affektutbrott/apati, bristande impulskontroll
Alkohol-/drogpåverkan eller bakrus, begynnande abstinens
Tidigare negativa erfarenheter av vård eller negativa förväntningar på vård
Nylig inskrivning eller utskrivning från psykiatrisk klinik
Brist på kontinuitet, uppehåll eller avslut av kontakt med behandlare
Nylig/hotande förändring hos en skör person (separation, skilsmässa, annan förlust)
Psykisk eller somatisk sjukdom (oftast depression, psykos, personlighetsstörning,
missbruk, värkproblematik)
Man högre risk än kvinna
Över 15 år (i Sörmland personer i ålder 24-45 och över 65 oftare än de andra)
Frånskild/änka/änkling
Ensamboende
Utanför arbetslivet (arbetslös, sjukskriven, sjukpensionerad, pensionerad)
Minoritetsgrupper (utlandsadopterade, invandrare från vissa länder, bl a Finland,
Bosnien, flyktingar som hotas av utvisning, homo-, bi- eller transsexuella personer)
SKYDDSFAKTORER
Skyddsfaktorer är det som hindrar eller spärrar en person från att ta sitt liv. De beskriver vad
personen upplever som värdefullt och/eller meningsfullt i sitt liv och de fungerar som
motvikter mot riskfaktorer. Det kan t.ex. vara:





”Suicid är för mig en helt otänkbar lösning på livets problem”.
Bra förmåga att kommunicera kring olika typer av svårigheter (be om och ta emot
hjälp).
Rädsla för kroppslig skada, smärta eller långtidskomplikationer till följd av
suicidhandling.
Känsla av gemenskap i familj och kamratgrupp och ansvar mot de närmaste.
Värderingar av kulturell eller religiös art med tabu inför suicidhandlingar.
Vårdprogram för suicidnära patienter, Landstinget Sörmland, 2014
Bilaga 4