Sociala risker - Länsstyrelserna

advertisement
Sociala risker
Foto: Mostphotos
RISKER SOM EXEMPELVIS översvämningar, elavbrott och pandemier har behandlats under lång tid
inom ramen för risk- och sårbarhetsanalyser. Det finns
i allmänhet en övergripande bild av de risker som kan
utvecklas till en kris. Kunskaperna om risker av social
karaktär och hur de ska ingå i en mer förenad bedömning av samhällets risker och sårbarheter är däremot
begränsade.
Projekt ”Sociala risker i Örebro län
2013-2015”
Med start under 2013 kommer Länsstyrelsen i Örebro län
att driva ett projekt för öka förmågan i länet att identifiera
och hantera sociala risker och social oro i samhället.
Projektets övergripande syfte är att utveckla länets riskoch sårbarhetsanalyser så att de även innefattar sociala
risker.
För att åstadkomma detta kommer en kunskapsuppbyggnad att ske inom området samt att en kartläggning
kommer genomföras av sociala risker i Örebro län. En
arbetsmetod tas fram och anpassas efter Örebro läns
förutsättningar och behov för att identifiera och hantera
sociala risker.
”Vi behöver veta vad som är värt att att skydda
för att kunna identifiera vilka risker som hotar”
Social risk - en definition
En social risk är sannolikheten för oönskade händelser,
beteenden eller tillstånd med ursprung i sociala förhållanden som
har negativa konsekvenser på det som bedöms vara skyddsvärt.
Foto: Mostphotos
Sociala riskfaktorer och sociala risker
Bakomliggande faktorer brukar kallas sociala riskfaktorer
medan oönskade händelser omnämns som sociala risker.
Nedan följer ett exempel*:
SOCIALA RISKFAKTORER
• Social, ekonomisk och politisk marginalisering och
ekonomiska skillnader
• Social och territoriell stigmatisering
• Känsla av att inte tillhöra samhället - alienation
• Otrygga uppväxtförhållanden
• Ohälsosamma levnadsvanor
• Bristande utbildning
• Samhällets bristande finansiella, materiella eller personella resurser
SOCIALA RISKER
Hälsa
• Missbruk
• Ohälsa - psykisk och fysisk
Säkerhet och trygghet
• Fysisk skadegörelse på
egendom
•
•
•
•
•
Anlagd brand
Tillgrepp (stöld, rån, häleri)
Hot och våld
Hatbrott
Otrygghet
Försörjning
• Ej möjlighet till egen
försörjning
Fungerande
samhällsfunktioner
• Systemhotande/organiserad
brottslighet
• Sociala konflikter med
våldsinslag
• Politiska konflikter med
våldsinslag
• Brister i samhällsfunktioner
*Exemplet utgör en del av en modell som Länsstyrelsen i Västra Götaland har utvecklat
tillsammans med Västra Götalandsregionen och Malmö högskola som stöd till länets
kommuner - kallad Västra Götalandsmodellen.
Länsstyrelsen för Örebro län
Enheten för information och krisberedskap
www.lansstyrelsen.se/orebro
www.twitter.com/LstOrebro
Besöksadress: Stortorget 22
Postadress: 701 86 Örebro
Telefon: 019-19 30 00
E-post: [email protected]
En samlande kraft!
Download