Erfarenheter från dialog om ekosystemtjänster

advertisement
[Bytbildgenoma0dubbelklickapådengrårutan.
UnderFormat,väljsedanFigurfyllning,ochsedanBild.
Laddauppenbild.Markerabilden,gåinunderfliken
Bildverktyg.VäljsedanBeskärochalternaEvetFyll.Då
blirproporEonernakorrektapåbilden.Markera
bakgrundsbilden.UnderBildverktyg,Format,välj
Komprimerabilderföra0minskabildenstyngd.Välj
upplösningWebb.Tasedanbortdennarutanärduär
nöjd.]
Erfarenheterfråndialogom
ekosystemtjänster
2juni2017UlfSandström
Foto:UlfSandström
Dialog
Dialogkommerfrångrekiskanochbetyder'genom
samtal'.
Synonymer:
samtal,åsiktsutbyte,konversaEon,kontakt Dialogbetydersamtal,detsomtalasie0skådespel;
fåEllståndendialoge0utbyteavåsikter(vilketkan
ledaEllförståelse)
Ett etappmål inom
miljömålsstrukturen
”Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk
mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara
allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och
andra beslut i samhället där så är relevant och
skäligt.”
2017-06-04
Vägledning ekosystemtjänster
i handläggning
RUS 2016
Ulf G. Sandström
Förståelse för sambanden mellan
ekosystem och utveckling
2017-06-04
5
Några erfarenheter
•  Ett möte med fyra kommuner
–  ”Länskapsanalys” – ingen bra idé
•  Möte med kommunala fysiska planerare
–  Teoripass: artigt lyssnande
–  Workshop med kartor: stort engagemang
Vilka ekosystemtjänster
kan återfinnas i denna bild?
ChecklistamedEST
2017-06-04
7
Argument
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Förstå situationen
Skräddarsy argument
Använd kombination av argument
Ha en positiv ansats
Ha tålamod och var ihärdig
Tänk tvärsektoriellt
(http://tool.besafe-project.net)
2017-06-04
8
Framgångsfaktorer
•  Ifrågasätt aldrig motpartens kompetens
•  Målgruppens referensramar och värderingar
är viktiga
•  Använd ”deras verktyg”
•  Se upp för tankeluckor
Några slutsatser
•  Bra med olika discipliner representerade bland
deltagarna. Det skapar givande diskussioner och ökar
förståelsen för varandras arbete
•  Varva teori med praktik
•  Gärna innehåll som stämmer med deltagarnas värld men
”lirka” över det till din värld
•  Initiera en fortsatt process
2017-06-04
”Voxnan-projektet”
•  Ska Voxnan byggas ut eller inte?
–  Erfaren utredare engageras
–  Känd för sina stora internationella framgångar
•  Varför så framgångsrik?
–  Jo, han samtalade med alla
–  Det fick ta lite tid
2017-06-04
Ulf Sandström
Länsstyrelsen i Örebro län
Samordnare friluftslivs, miljömål
[email protected]
010-224 87 84
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/orebro
Download