Ansökan om tillstånd för användning av

advertisement
1(2)
Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare
Enligt 2 kap (18–20 §§) Kulturmiljölagen (1988:950)
Ansökan gäller
Fastighetsbeteckning
Kommun
Sökande
Namn/Företag
Personnummer/Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Telefon
Mobilnummer
Postort
E-post
Fastighetsägare (om annan än sökande)
Samtycke från fastighetsägaren krävs om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga
samtycke kan krävas vid markingrepp. (Berörs flera markägare kan deras kontaktuppgifter bifogas
som bilaga).
Namn/Företag
Telefon
Mobil
Adress
Postnummer
Postort
E-post
Kommer markingrepp ske? (Tillstånd kan då krävas av markägare)
Om ja ovan, har markägare kontaktats och godkänt markingrepp?
Postadress
701 86 ÖREBRO
Gatuadress
Stortorget 22
Telefon
010–224 80 00
E-post
[email protected]
Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro
Org nr
202100-2403
2(2)
Syfte med användande av metallsökare
Beskriv varför du vill använda metallsökaren inom det aktuella området och vad du vill söka efter.
(Vad förväntar du dig att hitta)?
Ansökan avser perioden
Ange tidsperiod för sökandet
Bilagor som ska bifogas ansökan
Översiktskarta över området
Fastighetskarta eller likvärdig detaljkarta med angiven skala
Skicka ansökan till oss
Vi tar helst emot ansökningar via e-post eller via det digitala formuläret som finns på vår webbplats.
E-post
[email protected]
Via post
Länsstyrelsen i Örebro län
Plan och kultur
701 86 Örebro
Download