Blankett - Ansökan om miljöfarlig verksamhet

1(2)
Grunduppgifter för ansökan om miljöfarlig verksamhet
Enligt 9 kap Miljöbalken (1998:808)
För mer information om vad en ansökan ska innehålla se Länsstyrelsens broschyr ”Att söka tillstånd
för miljöfarlig verksamhet” på vår webbplats samt 22 kapitlet 1 § miljöbalken.
Administrativa uppgifter
Namn/Företag
Organisations-/personnummer
Besöksadress
Postnummer
Postort
Postort
Ev. fakturareferens
Faktureringsadress
Postnummer
Kontaktperson
Mobil-/telefonnummer
E-post
Fastighetsbeteckning/-ar
Kommun
Tillsynsmyndighet
Ansökan avser
Verksamhet
Kod/-er enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)
Gällande tillstånd (bifoga)
Yrkanden (Om verkställighetsförordnande yrkas ska skäl anges)
Åtaganden
Postadress
701 86 ÖREBRO
Gatuadress
Stortorget 22
Telefon
010–224 80 00
E-post
[email protected]
Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro
Org nr
202100-2403
2(2)
Förslag till villkor/skyddsåtgärder
Bilagor
Samrådsredogörelse
Teknisk beskrivning och ritningar
Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingsprogram och/eller säkerhetsrapport
Statusrapport
Icke-teknisk sammanfattning
Förslag till kontroll av verksamheten
Fullmakt för ombud
Detaljplan/områdesbestämmelser
Underskrift
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Skicka ansökan
Du kan mejla ansökan eller skicka per post.
Skicka ansökan per mejl
[email protected]
Skicka ansökan per post
Länsstyrelsen i Örebro län
Miljöprövningsdelegationen
701 86 Örebro