Ekosystemtjänster

advertisement
Vad betyder ekosystemtjänster för
samhällsplanering,
näringsliv och naturvård?
Kunskapskonferens 12 nov
Syftet var att erbjuda kompetensutveckling och
möjlighet att diskutera hur vi på länsstyrelserna och
på Skogsstyrelsen kan arbeta med dessa frågor på
regional nivå.
1. Vad är ekosystemtjänster
2. Mål för ekosystemtjänster
3. Hur kan vi arbeta med
ekosystemtjänster – regionalt och
lokalt?
• Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, remiss och
remissvar från lst viktigt ! - Maria Schultz, utredare, Lars
Berg sekreterare och Micael Löfroth , särskilt sakkunnig
miljödepartementet.
• NV´s uppdrag - öka förståelsen för ekosystemtjänsternas
värden och deras betydelse i samhället , beskriva hur ett
uppdrag rörande kommunikationsinsatser om
ekosystemtjänster fram till 2018 kan genomföras, Mats
Kullberg
• Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen, Johan Colding, Åsa
Green och Klara Tullback-Rosenström
• Metoder. Louise Hård af Segerstad, Albaeco
• Miljödepartementet, Michael Löfroth, Planerad proposition
2014 om biologisk mångfald och ekosystemtjänster
• Vättern biosfärsområde och Nacka kommun
En ekosystemtjänst är ett naturens arbete som har
stor ekonomisk betydelse eftersom vi slipper göra
arbetet själva t.ex. pollinering, fröspridning, vattenoch luftrening.
CHINA- HAND POLLINATION
Sichuan, China
• Begreppet ekosystemtjänster visar
främst en tydlig koppling mellan
ekologi och ekonomi men innehåller
även sociala dimensioner.
Klassificering enl. Naturvårdsverket
Kulturella
Icke
materiella
tjänster som
rekreation,
estetiska och
religiösa
värden
Stödjande – stöder övriga tjänster t ex
näringscirkulering och fotosyntes
Bilder: World Resources Institute
Ekosystemtjänster Försörjande
Reglerande
= Ekosystemens
Varor som
Tjänster som
direkta och
produceras
produceras
indirekta bidrag till
av
av
människors
ekosystemet ekosystemet
välbefinnande
som fisk,
som
timmer, frukt vattenrening,
mm
kolsänkor,
pollinering
mm
Catskill mountain, New York
300.000 ha naturskyddat område som förser
New York med rent dricksvatten
Catskill mountain, New York
Att bygga vatten-reningsverk
skulle kosta $9 miljarder
Catskill mountain, New York
Att restaurera och skydda
Catskills kostade $2 miljarder
Binas pollinering är värd 200 miljarder SEK för jordbrukarna
inom EU, men bidöden har slagit ut 25% av bisamhällena
i Europa.
Ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald är en grundförutsättning för
ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera
ekosystemtjänster, vilket är en bas för vår välfärd.
• Både offentliga och privata aktörer är direkt eller
indirekt beroende av ekosystemtjänster.
• Att inkludera ekosystemtjänster i
samhällsplaneringen och näringslivsutveckling
framstår som alltmer angeläget i takt med den
pågående utarmningen av biologisk mångfald, men
frågan är hur detta kan göras på ett effektivt sätt.
• Fortsatt arbete i RUS 2014 – önskemål om mer
seminarier/goda exempel i ämnet, gärna
regionala.
Download