SWECO POWERPOINT

advertisement
1
Vad är Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster baseras på ekosystemens
funktioner och består av produktion av varor eller
tjänster som samhället är beroende av, d.v.s.
ekosystemens direkta och indirekta bidrag till
människors välbefinnande. Ekosystemtjänsternas
långsiktiga vidmakthållande är beroende av väl
fungerande och livskraftiga ekosystem som även är
motståndskraftiga mot och anpassningsbara till
förändringar.
Regeringskansliet 2013
2
Klassificering och exempel på
Ekosystemtjänster
• Försörjningstjänster
De produkter som människor får från ekosystemen, t.ex. mat,
vatten, trä, bränsle och genetiska resurser
• Reglerande tjänster
Nyttor från naturliga processer som t.ex. utjämning av klimat och
begränsning av risker som översvämningar och erosion samt
rening av vatten och luft
• Kulturella tjänster
Immateriella nyttor t.ex. estetiska upplevelser, rekreation, turism
• Stödtjänster
Naturliga processer som är nödvändiga för produktionen av alla
andra ekosystemtjänster t.ex. fotosyntes, näringsflöden och
jordproduktion
3
Synliggöra ekosystemtjänster
60% av världens viktigaste ekosystem är hotade eller på nedgång
Millennium Ecosystem Assessment 2005
Planetary boundaries, Rockström et al. 2009
4
Hur jobbar vi med ekosystemtjänster
•
•
•
•
•
•
Lokalisering/kartläggning
Monetär värdering av ekosystemtjänster
Definierad värdering av ekosystemtjänster
Viktning av ekosystemtjänster
Kostnads- och nyttoanalys
Skapa ett planeringsverktyg
Bättre planeringsunderlag
5
Hur jobbar vi med ekosystemtjänster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Substrat (avfall) och råvaror
Biotoper - biodiversitet
Öppet vatten/färskvatten
Turism – rekreationsområde
Översvämningsrisker
Fördröjningsmagasin vs exploateringsmark
Grön- och blåstruktur
Pollinering
Luftföroreningar
Minimering av transporter/energi
Optimering av processer
6
Några av våra kunder
• Riksbyggen
• Göteborgs stad
• Nacka kommun
7
Ekosystemtjänster i planeringsskedet
• Regeringens pressmeddelande om ekosystemtjänster.
- uppdrag att analysera och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster samt
föreslå hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden,
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.
- ett etappmål har fastslagits som innebär att betydelsen av biologisk mångfald och
värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i
ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där
så är relevant och skäligt.
8
SWECO
Vi finns nära dig
3 300 i Sverige på 50 orter
7 700 i världen i 12 länder
Arkitektur
Byggkonstruktion
Installation
Infrastruktur
Vatten & miljö
Projektledning
Energisystem
Geografisk IT
Industri
SWECO
Inom vatten och miljö
VA-processer och avfall
Kust och vattendrag
Geoenergi
Grundvatten
Ledningsnät
Miljötillstånd
Akustik
Förorenad mark
Ekosystemtjänster
[email protected]
11
Download