Projekt ekosystemtjänster. Ulf Sandström, RUS

Projekt ekosystemtjänster
RUS och Skogsstyrelsen
Nobelmötet 2015
Ulf Sandström
Ett etappmål inom miljömålsstrukturen
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk
mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara
allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och
andra beslut i samhället där så är relevant och
skäligt.
Ekosystemtjänster
• Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande
• Naturen ger oss t ex luft- och vattenrening, jordbildning,
primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår
hälsa positivt
• Ett socialt-ekologiskt begrepp som tydliggör människans
beroende av naturen
Varför ekosystemtjänster?
• Tydliggör vårt beroende av ekosystemen och kan visa
konsekvenser av beslut i ett bredare perspektiv
• Sätter värden på nyttigheter vi tidigare tagit för givna
• Tydliggör att flera nyttiga tjänster kan komma från ett och
samma ekosystem samtidigt
• Hjälper oss fatta långsiktigt hållbara beslut
4 kategorier av ekosystemtjänster
Projekt ekosystemtjänster
• Uppdragsgivare: RUS & Skogsstyrelsen
• Tid: 1 mars 2015 – 29 februari 2016
• Omfattning: 20 %
• Organisation: som ett vanligt projekt
Projektets syfte
• Att sprida kunskap om, kommunicera samt
ge vägledning för hur EST kan användas i
vårt praktiska arbete
• Bidra till Naturvårdsverkets pågående
uppdrag kring EST
• Föra in begreppet EST i pågående projekt
inom länsstyrelserna och Skogsstyrelsen
Projektets mål
• Ökad kunskap om EST
• EST beaktas i den egna yrkesutövningen
där så är relevant
• Indirekta effekter ska kunna utläsas, t ex
gentemot kommuner
• Aktiviteter: goda exempel, vägledning,
powerpoint-presentation, seminarium mm
Grön infrastruktur - ekosystemtjänster
• Grön infrastruktur gynnar biologisk
mångfald
• Biologisk mångfald ger resiliens
(riskspridning & försäkring)
• Inom ett ekosystem ökar resiliensen om
flera arter kan utföra samma tjänst
Frågor
1. Hur kan vi tjänstemän förmedla ekosystemtjänsters
betydelse till en verksamhetsutövare?
2. Vad för hjälpmedel behövs? Hur ska det vara utformat?
3. Hur ska länsstyrelsernas miljömålssamordnare och
RUS vara med i uppdraget grön infrastruktur?
Tack
Ulf Sandström
[email protected]
Tfn: 010-224 87 84