Ekosystemtjänster

advertisement
Ekosystemtjänster
Andreas Magnusson Jönköping University, Buf Kristianstad och
HKR
Vad är Ekosystemtjänster?
”De funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan direkt eller
indirekt, d.v.s. upprätthåller eller förbättrar människans välmående”. MEA 2005
Det ekologiska
Det Sociala
Länken mellan det sociala och det ekologiska
Försörjande:
•
•
•
•
•
•
•
Ekosystemtjänster
Reglerande:
mat
fiber
bränsle
genetiska resurser
biokemikalier och medicin
dekorativa resurser
färskvatten lager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulturella:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulturell mångfald
Spirituell och religiösa värden
Kunskapssystem
Utbildningsvärden
Inspiration
Estetiska värden
Sociala relationer
Känslan om platsen
Kulturarvs värden
Rekreation och turism
Luftkvalitets reglering
Klimat reglering
Vatten reglering
Erosion reglering
Vatten rening och avfallshantering
Sjukdoms reglering
Skadedjurs reglering
Pollination
Föroreningar och naturlig risk reglering
Stödjande:
•
•
•
•
•
Jordmånsbildning
Fotosyntesen
Primär produktion
Näringscykeln
Vattnets kretslopp
Potschin och Haines-Young (2011)
Ekosystemtjänster
Hur ska vi värdera naturen?
Ekosystemtjänster i nuläget?
Ekosystemtjänster i skola och förskola
”Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 4–6
Natur och samhälle
-Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten
och luft.” (Lgr 11, sid. 43)
I årskurs7-9:
Ekosystems energiflöde och kretslopp. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster. (Skolverket, 2011a, sid.114)
Syfte och frågeställningar
Att beskriva på vilket sätt lärare och elever utvecklar sitt kunnande när
ett nytt ämnesinnehåll konstitueras i en undervisningskontext!
• På vilket sätt utvecklas ett nytt ämneskunnande i
undervisningskontexten?
• Vilka aspekter av lärandeobjektet ekosystemtjänster är kritiska för
lärarnas och elevernas kunnande?
• Vilka implikationer får lärandeobjektet ekosystemtjänster på
undervisningspraktiken?
Metod, data och urval
Den explorativa och utforskande processen görs med hjälpa learning study
modellen med variationsteorin som ramverk.
Pilotstudie, diagnoser (för- och eftertest), planeringar och analystillfällen,
försökslektionerna.
Tre grupper i årskurs 5, 10-11 åring med tre lärare + Sam (biolog,
naturpedagog).
Med fokus på det ekologiska
Pollination
Att förstå och
kunna förklara
människans
beroende av
ekosystem.
Pollination
Att förstå och
kunna
förklara
människans
beroende av
ekosystem.
Att urskilja/förstå och kunna förklara människans
beroende av pollination
Det
ekologiska
Ekosystem
tjänster
Ekosystem
Att förstå och
kunna förklara
människans
beroende av
ekosystemtjän
ster.
Att förstå och kunna förklara människans
beroende av ekosystemtjänster.
Det sociala
Att kunna urskilja och förklara relationen mellan det ekologiska
och det samhälleliga - ekosystemtjänster
Tre perspektiv
Ekosystem till ekosystem
Positiv
påverkan
Negativ
påverkan
Människan till ekosystem
Positiv
Negativ
Ekosystem till människan
”Ekosystemtjänster”
Tjänster eller icke
tjänster
Ekosystemtjänsternas subjektivitet
Strandängarna fungerar som:
Buffertzon.
Reningsverk
Ger näring till gräset - bete
Kalle
Strandängsbonde
Positivt
Ekosystemtjänst
Nisse
Husvagnsägare
Negativt
Icke tjänst
Ekosystem
Ekosystemtjänst
Steg 1
Mottagare 1
Mottagare 2
Steg 2
Värdering
Värdering
Steg 3
Positivt
”tjänst”
Negativt
”icke tjänst”
Finns det
egentligen
icke tjänster?
Ekosystemtjänsternas autonomitet
Bina tillverkar inte honung åt oss, de gör det för
sin egen skull!
•
Ett centralt begrepp inom hållbar utveckling som kan belysa mänsklighetens beroende
av naturens ekosystem dvs. de osynliga tjänsterna som ekosystemen ger oss gratis.
•
Länken mellan det sociala och det ekologiska.
•
Ett perspektiv, ett förhållningssätt till naturen.
•
Nya aspekter i skolämnet biologi, ekonomiska, sociala, etiska, estetiska osv.
•
Att problematisera och konkretisera med exempel blir viktigt.
•
Antroprocentrisk
•
Komplext och under utveckling.
•
Flera definitioner och olika sätt att kategorisera
Ekosystemtjänster
Tack!
[email protected]
Download