Riksdagsskrivelse 2015/16:250 Regeringen Socialdepartementet

Riksdagsskrivelse
2015/16:250
Regeringen
Socialdepartementet
Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU15
Läkemedel för särskilda behov får jag anmäla att riksdagen denna dag
bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Stockholm den 25 maj 2016
Urban Ahlin
Claes Mårtensson