Föredragningslista - Riksdagens öppna data

Föredragningslista
2008/09:134
Onsdagen den 17 juni 2009
Kl. 09.00
Partiledardebatt
Arbetsplenum
Votering efter debattens slut
Avslutning
___________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 juni
Avsägelser
2
3
4
5
6
Lars Leijonborg (fp) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag
Alf Svensson (kd) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juli
2009
Marita Ulvskog (s) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juli
2009
Cecilia Wikström i Uppsala (fp) som ledamot i riksdagen
fr.o.m. den 14 juli 2009
Partiledardebatt
Meddelande om skriftliga frågor under
sommaruppehållet
7
Skriftliga frågor som lämnas in efter kl. 10.00 torsdagen den
18 juni och t.o.m. fredagen den 4 september ska besvaras av
statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan har framställts
Datum för öppnande av riksmötet 2009/10
8
Tisdagen den 15 september
1 (3)
Onsdagen den 17 juni 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________
9
10
11
12
13
14
Anmälan om inkommen faktapromemoria om
förslag från Europeiska kommissionen, m.m.
Ansvarigt utskott
2008/09:FPM129 Meddelande om ett nytt europeiskt ramverk
på ungdomsområdet KOM(2009)200
KrU
Ärenden för hänvisning till utskott
Förslag
Propositioner
2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal SkU
med Bermuda
2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal SkU
med Brittiska Jungfruöarna
Skrivelser
2008/09:125 Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008
2008/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i
proposition 2008/09:95
Redogörelse
2008/09:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse
angående riksrevisorernas årliga rapport 2009
SoU
NU
KU
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa
ärenden. Motionstiden utgår fredagen den 18 september.
Ärenden för debatt och avgörande efter
debattens slut
15
Reservationer
Konstitutionsutskottets betänkande
2008/09:KU26 Indelning i utgiftsområden
Gemensam debatt 2008/09:FiU20 och 2008/09:SkU33
16
Finansutskottets betänkande
2008/09:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
4 res. (s,v,mp)
17
Skatteutskottets betänkande
2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009
1 res. (s,v,mp)
18
19
Finansutskottets betänkanden
2008/09:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2009
2008/09:FiU26 Årsredovisning för staten 2008
2 (3)
6 res. (s,v,mp)
1 res. (s)
Onsdagen den 17 juni 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________
20
21
22
23
Civilutskottets utlåtande
2008/09:CU35 Grönboken om översyn av Bryssel Iförordningen
Socialutskottets betänkande
2008/09:SoU26 Influensa A (H1N1) av den typ som
upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko
under första halvåret 2009
Justitieutskottets utlåtande
2008/09:JuU28 Yrkesmässiga gränsöverskridande
vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i
euroområdet
Avslutning
______________________________
3 (3)