Föredragningslista
2008/09:119
Fredagen den 15 maj 2009
Kl. 09.00 Interpellationssvar
___________________________________________________________
Svar på interpellationer
Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett
sammanhang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Näringsminister Maud Olofsson (c)
2008/09:411 av Ulla Andersson (v)
Undsättningslån
2008/09:447 av Bosse Ringholm (s)
Försäljning av statliga bolag
Finansminister Anders Borg (m)
2008/09:407 av Monica Green (s)
Ekonomiska satsningar för jämställdhet
2008/09:408 av Monica Green (s)
Medveten och kontinuerlig politik för ökad jämställdhet
2008/09:446 av Bosse Ringholm (s)
Beskrivning av den ekonomiska politiken
2008/09:454 av Bosse Ringholm (s)
Sekretessproblem vid bekämpningen av skattefusk
2008/09:455 av Monica Green (s)
Finanspolitiken och jobben
2008/09:470 av Bosse Ringholm (s)
Krediter till statliga myndigheter
2008/09:471 av Monica Green (s)
Prioritering av jobb
2008/09:472 av Monica Green (s)
Regeringens politik och vallöften
2008/09:474 av Bosse Ringholm (s)
SNI-koderna och småföretagare inom turistnäringen
Försvarsminister Sten Tolgfors (m)
2008/09:497 av Allan Widman (fp)
Helikopterenhet till Afghanistan
Förslag
Ärenden för hänvisning till utskott
Motioner
11
med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008
2008/09:U20 av Göte Wahlström (s)
1 (2)
UU
Fredagen den 15 maj 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________
12
2008/09:U21 av Leif Jakobsson (s)
UU
13
med anledning av skr. 2008/09:185 En politik för personer
med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)
SoU
Reservationer
Ärenden för bordläggning
14
Trafikutskottets betänkande
2008/09:TU14 Mål för framtidens resor och transporter
3 res. (s,v,mp)
15
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2008/09:MJU27 Prövning av vindkraft
5 res. (s,v,mp)
16
Socialutskottets betänkande
2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten 1 res. (s,v,mp)
m.m.
17
18
19
Finansutskottets betänkanden
2008/09:FiU30 Oskäliga krav i börsers regelverk
2008/09:FiU31 Säljstödjande finansiering
2008/09:FiU41 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och
överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag
20
21
1 res. (s,v,mp)
Civilutskottets betänkanden
2008/09:CU28 Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006
års revisorsdirektiv
2008/09:CU29 Ändring i lagen om energideklaration för
byggnader
Ärenden för avgörande
onsdagen den 20 maj kl. 9.00
Tidigare slutdebatterade
22
23
Civilutskottets betänkanden
2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor
2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.
10 res. (s,v,mp)
14 res. (s,v,mp)
24
Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2008/09:AU8 Försöksverksamhet med sfi-bonus
1 res. (s,v,mp)
25
Försvarsutskottets betänkande
2008/09:FöU9 Några frågor om sekretess och tillgång till
register
______________________________
2 (2)