Föredragningslista - Riksdagens öppna data

Föredragningslista
2010/11:109
Onsdagen den 1 juni 2011
Kl. 09.00 Arbetsplenum
16.00 Votering
___________________________________________________________
Meddelande om aktuell debatt om ojämlik
sjukvård
1
Torsdagen den 9 juni direkt efter voteringen kl. 16.00
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
2
3
4
5
6
2010/11:363 av Tina Ehn (MP)
Lysekilsbanans framtid
2010/11:366 av Siv Holma (V)
Lysekilsbanan
2010/11:376 av Annika Lillemets (MP)
Fyrstegsprincipen i EU
2010/11:391 av Åsa Romson (MP)
Klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen
2010/11:427 av Sven-Erik Österberg (S)
Behov av skydd mot rovdjur
Anmälan om inkommen granskningsrapport från
Riksrevisionen
7
8
9
RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?
Ärenden för hänvisning till utskott
Förslag
Propositioner
2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken
2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag
SfU
CU
1 (3)
Onsdagen den 1 juni 2011
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ärenden för avgörande kl. 16.00
Reservationer
Tidigare slutdebatterade
10
11
12
13
Utrikesutskottets betänkande
2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska
unionen under 2010
Konstitutionsutskottets betänkanden
2010/11:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
2010/11:KU30 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen
2010/11:KU31 Förkortad lagrådsperiod, m.m.
15
Finansutskottets betänkanden
2010/11:FiU25 Moderniserade regler för avvecklingssystem
och finansiella säkerheter
2010/11:FiU35 Riksrevisionens årsredovisning
16
17
18
Näringsutskottets betänkanden
2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige
2010/11:NU22 En ny energimärkningslag
2010/11:NU25 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll
14
44 res. (S,MP,SD,V)
1 res. (S,V)
Ärenden för debatt och avgörande
19
Finansutskottets betänkanden
2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3) 3 res. (V)
20
Trafikutskottets betänkande
2010/11:TU19 Behörighet för lokförare
21
Näringsutskottets betänkanden
2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och
naturgas m.m.
3 res. (S,MP,V)
22
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2010/11:MJU24 Nedskräpning
1 res. (MP)
23
Civilutskottets betänkande
2010/11:CU20 Fastighetsrätt
2 res. (S,SD,V)
24
Socialförsäkringsutskottets betänkanden
Gemensam debatt 2010/11:SfU8 och 2010/11:SfU9
2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i
uppehållstillståndskort
2 (3)
3 res. (SD,V)
Onsdagen den 1 juni 2011
______________________________________________________________________________________________________________________________________
25
2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex
5 res. (SD,V)
26
Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen
______________________________
3 (3)
6 res.
(S,M,MP,FP,C,V,KD)