Föredragningslista - Riksdagens öppna data

Föredragningslista
2016/17:125
Onsdagen den 14 juni 2017
Kl.
Partiledardebatt
Arbetsplenum
16.00 Votering
____________________________________________________________
1
09.00
Partiledardebatt
Avsägelse
2
3
4
Patrick Reslow (-) som ledamot i konstitutionsutskottet
Anmälan om subsidiaritetsprövningar
Ansvarigt utskott
2016/17:33 Tisdagen den 30 maj
2016/17:34 Torsdagen den 8 juni
NU
NU
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
5
6
7
2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)
Stöd till Somaliland
2016/17:551 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Skattebefrielse för höginblandade biobränslen
2016/17:559 av Jenny Petersson (M)
Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt
Ärenden för hänvisning till utskott
8
9
Propositioner
2016/17:203 Kriminalvårdssekretess
2016/17:205 Regelförenkling för sjöfarten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa
propositioner
Motionstiden utgår den 20 september
1 (4)
Förslag
KU
TU
Onsdagen den 14 juni 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
10
11
12
13
14
Framställning
2016/17:RS5 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta
bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna
framställning
Motionstiden utgår den 20 september
EU-dokument
KOM(2017) 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem
och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om
underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (Text
av betydelse för EES)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7
september 2017
KOM(2017) 281 Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och
förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till
utvecklingar inom sektorn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7
september 2017
KOM(2017) 294 Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt
utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och
innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8
september 2017
KOM(2017) 297 Förslag till rådets beslut om ändring av rådets
beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en
nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som
framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion
och om upphävande av beslut 2007/659/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7
september 2017
KU
TU
TU
FöU
SkU
Ärenden för bordläggning
Reservationer
15
Skatteutskottets betänkande
Bet. 2016/17:SkU33 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter
vid inre gräns
2 res. (SD)
16
Socialutskottets betänkande
Bet. 2016/17:SoU18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
1 res. (S, MP, V)
17
Utbildningsutskottets betänkande
Bet. 2016/17:UbU9 Det livslånga lärandet inom högre utbildning
2 (4)
Onsdagen den 14 juni 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
18
Trafikutskottets betänkande
Bet. 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor
7 res. (M, SD, C, L,
KD)
22
Näringsutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:NU20 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för
elcertifikatssystemet 2017
Bet. 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige
och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad
Bet. 2016/17:NU21 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för
en säker kraftöverföring
Bet. 2016/17:NU23 Immaterialrätt
23
Bet. 2016/17:NU24 Statligt ägda bolag i omvandling
19
20
21
7 res. (SD, V, L)
1 res. (SD)
3 res. (S, M, MP,
C, V, L, KD)
4 res. (M, SD, C, L,
KD)
3 res. (M, C, V, L,
KD)
Ärenden för avgörande kl. 16.00
Tidigare slutdebatterade
24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande
Bet. 2016/17:UFöU5 Svenskt deltagande i Europeiska unionens
marina operation (Atalanta)
25
Kulturutskottets betänkande
Bet. 2016/17:KrU12 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad 1 res. (SD)
konflikt och under ockupation
26
27
Försvarsutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet
Bet. 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och
miljöområdet inom försvaret
28
29
30
31
32
Utrikesutskottets betänkande och utlåtande
Bet. 2016/17:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under
2016
Utl. 2016/17:UU18 Vitbok om EU:s framtid
Socialförsäkringsutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med
tidsbegränsade uppehållstillstånd
Bet. 2016/17:SfU20 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning
Bet. 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om
arbetskraftsinvandring
3 (4)
1 res. (V)
31 res. (M, SD, C,
V, L, KD)
1 res. (SD)
2 res. (SD, V)
1 res. (M)
2 res. (S, SD, MP,
V)
Onsdagen den 14 juni 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ärenden för debatt och avgörande
33
Utbildningsutskottets betänkande
Bet. 2016/17:UbU21 En försöksverksamhet med branschskolor
34
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
Bet. 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
35
36
37
38
Justitieutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:JuU15 Tillsammans mot brott – ett nationellt
brottsförebyggande program
Bet. 2016/17:JuU25 Riksrevisionens rapport om upprättandet av
tillfälliga gränskontroller vid inre gräns
Socialutskottets betänkande
Bet. 2016/17:SoU21 Driftsformer för universitetssjukhus
Finansutskottets betänkande
Bet. 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa
betalningsanmärkningar
______________________________
4 (4)
5 res. (M, C, L,
KD)
32 res. (S, M, SD,
MP, C, V, L, KD)
5 res. (S, M, SD,
MP, V, KD)
1 res. (V)
1 res. (S, MP, V)