Remissvar Energikommissionens betänkande kraftsamling för

REMISSVAR
Hanteringsklass:
Öppen
2017-04-12
1 (1)
Dnr 2017/71
Remissvar Energikommissionens betänkande kraftsamling
för framtidens energi (SOU 2017:2)
Riksgälden har – utifrån sin roll i finansieringssystemet för kärnavfall – inga synpunkter på
förslagen i Energikommissionens betänkande.
I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av Peter
Mårtensson.
Hans Lindblad, beslutande
Peter Mårtensson, föredragande