Situationsrapport - Lärarförbundet

27 november 2008
Fredrik Mandelin
Ombudsman
Lägesrapport
Lägesrapport från Lärarförbundet till mötet för NLS sektor
för gymnasie- och yrkesutbildning i Köpenhamn i december
2008
Många av de utredningar som regeringen tillsatte på utbildningsområdet efter valsegern
hösten 2006 har nu presenterat sina betänkanden, eller ska snart presentera dem. Det
innebär att Lärarförbundet och andra berörda nu har lämnat eller ska snart lämna in
remissyttranden till utbildningsdepartementet, och nästa steg blir att regeringen lägger
en proposition i ärendet till riksdagen.
Innehållet i såväl gymnasieutredningens som auktorisationsutredningens betänkande
redovisades i korthet i Lärarförbundets lägesrapport till sektorsmötet i Helsingör i juni,
och därför innehåller denna rapport endast en kort sammanfattning av den debatt som
varit kring dessa betänkanden sedan dess.
Gymnasiereformen
Den 31 mars i år presenterade gymnasieutredningen sitt betänkande. Remisstiden har
gått ut, och regeringen förbereder nu en proposition.
Många av arbetsgivarorganisationerna, inklusive Sveriges kommuner och landsting, har
välkomnat utredningens förslag om att ge branscherna större inflytande över den
gymnasiala yrkesutbildningen. Det finns också en stor samstämmighet på
arbetsgivarsidan om att det är problematiskt att begränsa möjligheten till
högskolebehörighet för eleverna på yrkesprogrammen. Denna förändring har också
varit en av Lärarförbundets huvudsakliga invändningar mot utredarens förslag.
Auktorisationsutredningen
Utredningen om lärarauktorisation presenterade sitt betänkande den 27 maj i år, och
nu har Lärarförbundet liksom de andra remissinstanserna lämnat in sina yttranden. Det
finns en stor samstämmighet om att idén om lärarauktorisation är bra, men många,
inklusive Lärarförbundet, har olika invändningar mot hur förslaget konstruerats.
Förslaget kommer att få stora konsekvenser för skolsystemet, eftersom förslaget
innebär att det måste finnas en hundraprocentig överensstämmelse mellan lärarens
undervisning och den lärarexamen man har vad gäller stadium/årskurser och ämnen. I
betänkandet finns ingen analys av hur stora effekterna av ett sådant krav skulle bli på
skolan.
1 (2)
Lärarförbundet, liksom de allra flesta andra remissinstanserna, har varit mycket
positiva till de karriärtjänster som utredningen föreslår. Dessa karriärtjänster ska
läraren kunna få efter att ha genomgått forskarutbildning (licentiat) eller efter minst
fyra års väl genomfört lärararbete.
Det är i dagsläget inte klart om regeringen kommer att lägga någon proposition och i
så fall hur den kommer att vara utformad. Utbildningsministern har lovat att en
lärarauktorisation ska införas, men många viktiga remissinstanser har pekat på en rad
problem med just den utformning som utredaren föreslagit.
Löne- och villkorsfrågor
De allra flesta av det tiotal kollektivavtal om löner och villkor som Lärarnas
samverkansråd (där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår) har slutit med
olika arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivare inom utbildningsområdet går ut runt
årsskiftet 2009/10. Det innebär att vi nu befinner oss mitt i en avtalsperiod och så
smått har påbörjat arbetet med att förbereda oss för nästa.
I princip alla de avtal Lärarnas samverkansråd slöt 2007 garanterar en löneutveckling
på 10,2 % under hela avtalsperioden, vilket är samma som de flesta övriga
kollektivavtal inom privat och statlig sektor. Tidigare har emellertid i synnerhet
tjänstemän inom privat sektor fått större påslag än vad avtalet garanterar, men det
återstår att se vad som händer nu med den begynnande lågkonjunkturen.
2 (2)
875096696