Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Förändringar i Malmö

advertisement
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2017-06-14
Ärende 24 STK-2017-488
Förändringar i Malmö stads arbete med sociala investeringar
Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade år 2012 att inrätta en social
investeringsfond (Dnr 191/2012). Sociala investeringar innebär förebyggande arbete
som minskar kommunens framtida kostnader och leder till mänskliga och
samhälleliga vinster. Fondens inrättande stimulerade nya tanke- och arbetssätt men
stadskontoret gör bedömningen att den sociala investeringsfonden
i dagsläget inte leder till något nytt utvecklingsarbete i förvaltningarna. Stadskontoret
anser däremot att ett systematiskt arbete med sociala investeringar fortfarande kan
fylla en funktion genom att samla resurser och medel för tvärsektoriellt förebyggande
arbete. Medlen bör vara reserverade för förebyggande arbete och med incitament för
tvärsektoriellt arbete. Stadskontoret bedömer också att Malmö stad bör fortsätta att
utveckla ett systematiskt arbete med sociala investeringar i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings modell och att stadskontoret får en utvidgad stödfunktion i
detta arbete.
Sverigedemokraterna tycker att det är positivt att SKL-s modell blir rådande för så
kallade sociala investeringar i Malmö. Vi har tidigare samtyck till några av dessa
satsningar men samtidigt tryck på att de måste göra skillnad på riktigt. Att slussa
människor vidare för ett bidragsberoende till ett annat ser vi Sverigedemokrater ingen
nytta med. Resultat från den här typen av satsningar måste vara riktiga jobb, bättre
kunskaper i svenska språket (för utlandsfödda) och en delaktighet med det svenska
samhället.
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
med instämmande av:
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman-Persson (SD
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards