öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad

advertisement
Norra Öland
Borgholms Kommun
Box 52
387 21 Borgholm
MOTION: Inrättande av en social investeringsfond i Borgholms
kommun
”Bättre stämma i bäcken än i ån”, (Sociala investeringar kring barn och unga, Skandia
försäkringsbolag 2012)
Under de senaste åren har fler kommuner i vårt land, bland annat Norrköping,
Malmö och Luleå använt sig av sociala investeringsfonder med mycket gott resultat.
Med en social investeringsfond skapar man ett finansiellt utrymme för
förebyggande insatser. Vi anser att tidiga insatser är en viktig
framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer
kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster. Sociala
investeringsfonden ska användas nämnd-, förvaltnings- och
verksamhetsövergripande och i samverkan med regionen och statliga myndigheter.
Ansvaret placeras lämpligen under kommunstyrelsen.
Fondens medel ska användas för att stödja de barn och unga som löper störst risk
att få sociala och hälsomässiga problem i framtiden och ska kunna användas till en
rad olika ändamål som till exempel satsningar på familjehemsplacerade barn,
förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro, trainee
för nyanlända flyktingar, praktikplatser och jobb för personer med
funktionsnedsättning och stöd till dem som hoppar av gymnasiet. Efter att
Norrköpings kommun egna finansiella mål uppnåtts har delar av överskottet i
bokslutet öronmärkts för inrättandet av en social investeringsfond. Det ska inte
handla om någon engångsinsats utan om att styra om resursanvändning över tid så
att ett nytt förhållningssätt med en större fokus på tidiga insatser kan få fäste.
Tidiga insatser betalar sig både ekonomiskt och mänskligt.
Med stöd av ovanstående föreslår Socialdemokraterna Norra Öland
kommunfullmäktige:
Att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till
inrättande av en social investeringsfond med ett regelverk för hur fonden
ska skötas och investeringarna följas upp.
Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna Norra Öland
Ilko Corkovic
Borgholm, 2014-06-06
Download