Överklagan undersökningstillstånd Bergsstaten

advertisement
Överklagan från
styrelsen för Ölands vattenråd
1 (2)
Datum
2011-08-10
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun
Ölands vattenråd överklagar besluten om undersökningstillstånd enligt
minerallagen på Öland.
De undersökningstillstånd som överklagas är:
Diarienummer
Bergsstaten
200-578-2011
200-579-2011
200-580-2011
200-581-2011
Benämning
Beslutsdatum
Greby, Borgholms kommun och
Mörbylånga kommun
Lundeby, Borgholms kommun
Melby, Borgholms kommun
Nyby, Borgholms kommun
2011-07-08
2011-07-08
2011-07-08
2011-07-08
Ölands vattenråd yrkar att samtliga beslut ska ändras till nekande av
undersökningstillstånd för borrning efter gas på Öland för Gripen Gas AB.
Bakgrund
Ölands vattenråd är en ideell förening som bland annat arbetar förebyggande
för att Öland ska ha god tillgång och hög kvalitet på dricksvattnet samt att
vattenbalansen i landskapet ska förbättras.
Motivering
Vattenrådet har följande motiv för överklagan av besluten ovan:
Berggrunden på Öland består av sedimentära bergarter. På urbergsplatån
har sandsten, alunskiffer, lerskiffer och kalksten lagrats. Den sedimentära
bergarten kalksten är av sin natur mycket sprickig och bitvis porös. Vattnets
transport i berggrunden och genom landskapet är tillsammans mycket
komplex och kan svårligen förutsägas med behövlig noggrannhet.
Det råder en stor obalans mellan nederbörd och grundvattenuttag under
sommaren på Öland, samtidigt som turismen och lantbruket förbrukar
enorma mängder vatten. Ön besöks av 100 000-tals människor på
sommarhalvåret. Tillgången och kvaliteten på dricksvattnet är redan på
många håll kraftigt påverkat.
Kontakt
Samordnare Kristin Bertilius
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/
Bankgiro: 716-0419
Tel: 0485-88480
Adress: Box: 52, 387 21 Borgholm
Organisationsnummer: 802456-5338
E-post: [email protected]
Att projektera gas genom ett antal djupa borrhål ner i öns sprickiga
sedimentära bergarter riskerar att påverka öns begränsade
dricksvattenresurser negativt. Borrhålen blir en direktlänk till dricks- och
grundvattnet vilka då kan transportera ner föroreningar i form av oljespill,
miljögifter eller smutsigt ytvatten. Borrhålen kan också lokalt ändra
grundvattnets riktning och flöde vilket i sin tur skulle kunna leda till att både
befintliga och potentiella dricksvattentäkter förorenas eller sinar.
Då Öland är en ö är dricksvattentillgången av naturliga skäl begränsad. På
Öland finns endast en sjö som av kommunen används som dricksvatten, i
övrigt används grundvatten. På Öland finns idag egentligen inga områden
som är opåverkade av mänskliga aktiviteter. Det är därför av yttersta vikt att
skydda hela öns grundvatten, även i områden där man i dagsläget inte tar
upp vatten som livsmedel. Nya områden kan i framtiden komma att tas i
anspråk för att användas som dricksvattentäkter, eftersom både företags och
privatkonsumenters vattenförbrukning förväntas fortsätta att öka.
På en del platser på Öland finns lager i berggrunden där grundvattnet är
påverkat av naturligt förhöjda kloridhalter (relikt saltvatten). Om dessa lager
penetreras med djupa borrhål, riskerar det salta vattnet att okontrollerat
spridas i grundvattnet med risk för att förorena befintliga och potentiella
dricksvattentäkter.
De för Öland ytterst viktiga kvarstående våtmarkerna, som på många platser
har en direktförbindelse med grundvattnet, kan också påverkas negativt, t.ex.
genom förändrade vattenflöden. Både de befintliga och planerade
våtmarkerna spelar en avgörande roll för att minska transporten av
näringsämnen till ett redan kraftigt övergött Östersjön. En eventuell sänkning
av grundvattennivåer i de på riksnivå värdefulla våtmarkerna kan få stora
negativa konsekvenser för den flora och fauna som är knutna till dessa
biotoper.
På Öland finns en mycket stor andel enskilda avloppsanläggningar. Många
av dem är gamla och omoderna. Borrning i berggrunden kan komma att
okontrollerat skapa fler sprickor och nya förbindelsepunkter vilket ökar risken
för att dåligt renat avloppsvatten, med bl.a. bakterier och virus, kommer i
kontakt med dricks- eller grundvattnet och gör det otjänligt som livsmedel.
Mot bakgrund av ovanstående är det av största vikt att borrningar för att hitta
gas inte kommer till stånd då det kan äventyra hela öns vattenförsörjning och
folkhälsa!
Bo Hagström
Ordförande Ölands vattenråd
Kontakt
Samordnare Kristin Bertilius
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/
Bankgiro: 716-0419
Tel: 0485-88480
Adress: Box: 52, 387 21 Borgholm
Organisationsnummer: 802456-5338
E-post: [email protected]
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards