REDOVISNING AV GENOMFÖRT PROJEKT, Integrationsfrämjande

REDOVISNING AV GENOMFÖRT
PROJEKT, Integrationsfrämjande
åtgärder
Blanketten skickas till:
Borgholms kommun
Integrationssamverkan
Box 52, 387 21 Borgholm
Kontaktpersoner:
Säkerhets- och utvecklingsstrateg Anders Sporrong
tfn 0485-880 50
Sökande organisation
Projektets titel:
Beviljat stöd från Borgholms kommun:
Sökande organisation:
Ort:
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Organisationsnummer:
E-post:
Hemsida:
Kontaktperson/projektledare
Namn:
Adress:
Postnummer:
Telefon:
E-post:
Ort:
Sidan 1 av 5
Redovisat projekt
Projektets startdatum:
Ort/orter där projektet ägt rum:
Projektets totala kostnad:
Projektets slutdatum:
Antal föreställningar/arr.
Ansökt belopp från integrationsfonden:
Målgrupper:
Definera målgrupp utifrån antal nyanlända, asylsökande och etablerade som omfattas av projektet.
Beskriv även förmodad ålders-och könsfördelning i projektet. Beskriv hur ni nått målgruppen under projektet.
Kortfattad projektrapport. Sammanfatta på utrymmet nedan hur projektets idé, syfte har utfallit och
hur det har genomförts:
Sidan 2 av 5
Beskriv ingående hur integration skett i projektet. Vilka integrationsfrämjande effekter har projektet haft?
Sidan 3 av 5
Ekonomisk redovisning
INKOMSTER
Belopp (tkr)
Bidrag, ange bidragsgivare
UTGIFTER
Belopp (tkr)
Löner och arvoden:
Sociala avgifter:
Administration:
Marknadsförning:
Material/produktionskostnader:
Andra intäkter:
Lokal:
Teknik:
Transporter inkl försäkringar:
Ev. sponsring:
Resor:
Övrigt:
Biljettinäkter:
Försålda föreställningar:
Övrigt:
SUMMA INKOMSTER
SUMMA UTGIFTER
Kommentarer till den ekonomiska kalkylen:
Sidan 4 av 5
Fyll i uppgifterna för det aktuella projektet.
Totalt antal deltagare:
Varav utrikes födda:
Varav etablerade:
Varav män:
Varav kvinnor:
Varav barn/ungdom (0-19 år):
Antal träffar/evenemang:
Att uppgifterna i projektet- och ekonomisk redovisning är korrekta intygas av:
Ort och datum:
Ort och datum:
Projektledarens signatur:
Revisorns signatur:
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Projektredivisningen skickas till Borgholms kommun Integrationssamverkan Box 52, 387 21
Borgholm, senast två månader efter att projekt avslutas.
Sidan 5 av 5