social investeringsfond i region skåne

advertisement
FRÅGOR & SVAR
Vem kan ansöka?
Ansökan kan göras av alla verksamheter inom Region Skåne samt primärkommuner,
ideella föreningar/företag, näringsliv, institutioner m.m. En förutsättning för att erhålla
medel är att det finns en samverkan mellan en verksamhet inom Region Skåne och en
utomstående part – en annan juridisk person än Region Skåne. Det krävs alltså minst två
parter för att en ansökan skall prövas.
Finns det krav på medfinansiering?
Den sökande skall redovisa en samlad medfinansiering på minst 30 % av insatsen.
Medfinansieringens fördelning mellan parterna sker utifrån parternas egen överenskommelse. Principerna för fördelning skall redogöras för i ansökan. En part kan alltså ensam
stå för hela medfinansieringen om så önskas. Medfinansiering kan ske i form av kontantbidrag, arbetstid eller annat som kan prövas likvärdigt.
Hur ansöker man?
Verksamhetschef eller motsvarande inom Region Skåne och hos samverkande part skall
tillstyrka projektet. Den insats som planeras skall vara av förebyggande karaktär och
ansökan skall innehålla en noggrann beskrivning av insatsen, förväntat resultat och de
resurser som den kräver. Ansökan skall också klargöra på vilket sätt man har beräknat
den framtida kostnadsminskningen och hur man avser att under projektets gång successivt följa och rapportera utvecklingen.
Ansökan görs på www.skane.se/social_investeringsfond
BAKGRUND
FRÅN OCH MED 2013 HAR EN SOCIAL INVESTERINGSFOND INRÄTTATS
I REGION SKÅNE. MED BILDANDET AV FONDEN VILL REGION SKÅNE
TILLSAMMANS MED DE SKÅNSKA KOMMUNERNA OCH ANDRA AKTÖRER I SKÅNE INLEDA ETT FÖREBYGGANDE ARBETE FÖR ATT BRYTA
NEGATIVA HÄNDELSEFÖRLOPP I LIVET HOS BARN OCH UNGDOMAR.
SYFTET ÄR ATT INGRIPA I ETT TIDIGT SKEDE AV LIVET FÖR DE SOM
VISAR RISKBETEENDEN SOM I VUXENLIVET KAN INNEBÄRA RISK FÖR
LÅNGVARIG ARBETSLÖSHET OCH SOCIAL UTSATTHET I FORM AV SJUKDOM OCH DROGBEROENDE.
MER INFORMATION
Tommy Aspegren, folkhälsostrateg
Enheten för folkhälsa och social hållbarhet
Region Skåne
Telefon: 044 - 309 35 25
E-post: [email protected]
För mer information och ansökan
www.skane.se/social_investeringsfond
SOCIAL
INVESTERINGSFOND
I REGION SKÅNE
SAMVERKAN INOM REGION SKÅNE
Region Skåne är involverad i ett antal processer som tangerar den sociala investeringsfondens syfte. Exempel på sådana inom sektor regional utveckling är det arbete som
bedrivs för att stödja utvecklingen av den sociala ekonomin och det sociala entreprenörskapet inklusive de överenskommelser som finns med den idéburna sektorn.
Inom hälso- och sjukvården är familjecentraler och i viss mån även BHV och MVC exempel
på sådana verksamheter. De fyra nya centra för ungdomars psykiska hälsa som planeras
är ytterligare ett. De nya mottagningarna fyller det tomrum som idag kan tyckas finnas
mellan socialtjänsten, elevhälsan/skolan och BUP. Det finns en stor mängd andra, minst
lika goda exempel, men ambitionen här är inte att ge en heltäckande beskrivning – bara
att visa på exempel.
Det är viktigt att vi har dessa och andra aktiviteter, och syftet med att de finns, i minne
när fonden utnyttjas. Det handlar inte alltid om att uppfinna nya hjul utan lika mycket om
att smörja de vi redan har. Att använda befintliga strukturer är generellt sett lättare än att
skapa nya. Ibland kan nytt ljus på befintliga strukturer öppna ögonen för nya användningsområden.
SOCIAL INVESTERINGSFOND SOM VERKTYG
SAMVERKAN
ÖVER GRÄNSER
Sociala investeringar handlar om att investera i interventioner i ett socialt
sammanhang i syfte att minska de kostnader för samhället och det mänskliga
lidande som annars skulle uppstå. Insatserna ska göras i gränsöverskridande
samverkan med såväl skånska kommuner som andra aktörer. Region Skåne vill
medverka med både finansiering och kunskap till projekt som redan ligger i
startgroparna i Skåne men också initiera egna.
De långsiktiga effekterna ska främst vara att det mänskliga lidandet minskar
men också att kostnaderna för Region Skåne reduceras. Regionen vill investera
i förebyggande verksamhet för att minska negativa händelsekedjor och stärka
de faktorer som stärker individen och främjar friskfaktorerna.
Utgångspunkten är att identifiera grupper, där det finns en större risk än för
andra grupper att som vuxen hamna i långvarigt utanförskap. Grundtanken är
att genom att satsa resurser på ett förebyggande arbete gentemot identifierade målgrupper på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer
omfattande insatser.
Det finns tydliga samband mellan familjebakgrund, hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor
och en framtida social utsatthet som vuxen. Trots att det är väl känt och belagt att det är
lönsamt, ur såväl samhällets som individens synpunkt, att satsa förebyggande under
barns och ungas uppväxt har det varit svårt att avsätta tillräckliga medel för att finansiera
de sociala insatser som krävs.
Genom sin konstruktion kan den sociala investeringsfonden ställa och upprätthålla krav
som annars kan vara svåra att uppfylla - ett verktyg för att styra verksamheten i en viss
riktning och kvalitetssäkra de insatser som skall göras. Det är ett sätt att stimulera till att
tänka annorlunda, arbeta mer gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och
metoder.
ATT TÄNKA ”UTANFÖR BOXEN”
Alla förslag till förebyggande arbete kommer att genomgå en prövning mot ett investeringstänkande, där det skall finnas en ekonomisk ”vinst” i slutändan. Att bara uppnå
break-even kan också vara försvarbart om det samtidigt kan visas på att mänskliga
vinster har uppnåtts. Varje prövning av en investering kommer att innebära ett lärande
och en träning i att tänka helhet – ”utanför boxen” – där många lösningar förmodligen
står att finna. Det blir också ett forum där redovisningsekonomer och sociala entreprenörer kan mötas och få en ökad förståelse för varandras perspektiv.
För att uppnå detta måste det finnas en tydlig och väl genomtänkt process inför varje
social investering som planeras, innan den genomförs. Den måste bedömas dels ur ett
ekonomiskt perspektiv och dels ur ett effektperspektiv. Det ekonomiska perspektivet
skall göra det sannolikt att det kommer att genereras en besparing/vinst som då kan
återföras till fonden. Effektperspektivet skall göra det sannolikt att man uppnår de
effekter man eftersträvar.
FORMER OCH RIKTLINJER FÖR
SOCIAL INVESTERINGSFOND I REGION SKÅNE
Den sociala investeringsfonden ska användas för samverkansprojekt mellan Region
Skåne och utomstående part i förebyggande arbete som på sikt kan antas ge minskade
kostnader för båda eller någondera parten. Särskilt fokus riktas mot barn och unga.
Regionstyrelsen fastställer årligen det ekonomiska utrymmet för den sociala investeringsfonden.
Fonden blir ett viktigt verktyg för Region Skånes strävan att genom fördjupad samverkan
med de skånska kommunerna och andra aktörer utveckla innovativa arbetssätt. Region
Skåne vill med detta initiativ gynna en god hälsa för befolkningen genom att premiera
tidiga förebyggande insatser. Därmed gynnas även kreativa miljöer och tillväxt i Skåne.
Download