Ansökan om bidrag ur fonder för barn

advertisement
ANSÖKAN
Malmö stad
om bidrag ur fonder för barn
Stadskontoret
Information om personuppgiftslagen (PuL): För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära
rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Stadskontoret. Personuppgiftsombud: Ronny Lundkvist, telefon: 040-34 10 24.
VÅRDNADSHAVARE
Namn
Personnummer
Bostadsadress
Taxerad årsinkomst
Postnummer
Pension
Ort
Sjukbidrag
Socialbidrag
MAKA/MAKE/SAMBO
Namn
Taxerad årsinkomst
Personnummer
Pension
Sjukbidrag
Socialbidrag
BARN
Namn
Födelseår
Underhållsbidrag/pension kr
FÖRENING, ORGANISATION, FÖRSKOLOR O DYL.
Namn, (Kommunalverksamhet ange stadsdelsförvaltning)
Telefon (även riktnummer)
Adress
Postnummer
Ort
Skäl för ansökan
OBS Förskolor, fritidshem, skolbarnomsorg, hemvist, fritidsgårdar m.m. måste även ange avd. namn, antal barn och ålder.
Skolor måste ange årskurs t ex 1 A eller 3 B och antal barn.
Specificera
UNDERSKRIFT
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Ansökan skickas till Malmö Stad, Stadskontoret, Donationer, 205 80 Malmö.
Besöksadress August Palms plats 1  Postadress 20580 Malmö  Telefon 040-34 11 32  Fax 040-34 11 00
Organisationsnummer 212000-1124  www.malmo.se  [email protected]
MSSK100920
Download