Riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till föreningar

Sida
1(3)
Datum
2013-01-15 rev. 2015-05-27
Riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till
föreningar
Föreningsbidrag - Övriga
Bromölla kommun
Postadress
Kansli- och utvecklingsenheten
Box 18
295 21 Bromölla
Besöksadress
Storgatan 48
Telefon 0456-82 20 00 vx
Fax 0456-82 22 00
E-post [email protected]
Webbplats www.bromolla.se
Orgnr 212000-0894
Bromölla kommun
Datum
Sida
2013-01-15
2(3)
Föreningsbidrag till övriga föreningar
(ej fritids- och kulturföreningar)
Villkor för att vara bidragsberättigad
 Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation
eller kommun
Undantag för bidragsgivning
 Ekonomiska föreningar
 Elevföreningar
 Politiska föreningar
 Kyrkliga församlingar eller organisationer inom Svenska Kyrkan
(utom Svenska kyrkans unga) med egen barn – och
ungdomsverksamhet som inte kan definieras som
ungdomsorganisation i traditionell mening.
 Stödföreningar (Supporterklubbar m fl).
Följande bilagor ska bifogas ansökan
Verksamhetsberättelse för föregående år
Balansräkning och revisionsberättelse för föregående år
Budget för innevarande år
Aktuellt medlemsregister (gäller kategorin medlemsbaserade föreningar)
Ansökningsförfarande
Ansökan skall ske på blankett anvisad av kommunen och vara underskriven
av föreningens ordförande.
Ansökan om bidrag ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 31
oktober.
Ansökan sänds till: Kommunstyrelsen, Box 18, 295 21 Bromölla.
Bromölla kommun
Datum
Sida
2013-01-15
3(3)
Medlemsbaserade föreningar som inte faller inom kategorin fritids- och
kulturföreningar
Föreningar baserade på medlemsantal, exempelvis pensionärsföreningar, kan
ansöka om bidrag. Till föreningar baserade på medlemsantal utgår 30 kronor
per medlem i bidrag. Med medlem avses den som betalat medlemsavgiften
senast den 31 mars för det senaste verksamhetsåret och är upptagen i
föreningens medlemsregister. Aktuellt medlemsregister ska bifogas ansökan.
Beslut om bidrag till medlemsbaserade föreningar sker på delegation av
kommunstyrelsen till tjänsteman.
Stödjande föreningar
De föreningar som är av stödjande karaktär, exempelvis kvinno-/mansjourer,
RIA, BRIS med flera kan ansöka om bidrag. En arbetsgrupp bestående av
kommunstyrelsens presidium samt en tjänsteman lyfter fram ett förslag till
bidragssumma utifrån föreningens ansökningshandlingar. Arbetsgruppen
lämnar sedan sitt förslag om bidrag till kommunstyrelsen för beslut.
Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård
Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård kan
ansöka om bidrag. Föreningarna ska motivera sin bidragsansökan inför en
arbetsgrupp bestående av en tjänsteman och kommunstyrelsens presidium.
Arbetsgruppen lämnar därefter förslag till beslut åt kommunstyrelsen.