LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutsdatum Paragraf Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets‐ och personalutskottet Sida 2009‐08‐31
2010‐05‐17
137
336
102
255
2010‐04‐12
71
155
Dnr 09.487‐008 augkf15 Motion om att införa euron som valuta i Luleå Ärendebeskrivning Johan Landström, för folkpartiet liberalerna, anför följande i en motion. Att stå utanför europasamarbetet skadar Sverige, Luleå och Norrbotten. Vårt läge med närheten till eurolandet Finland skapar goda förutsättningar för att Luleå på det lokala planet kan gå före och lokalt införa euron som betalningsmedel i vår kommun på ett liknande sätt som andra kommuner redan gjort. Euron har bidragit till ekonomisk stabilitet i kristider och lett till ökad handel mellan euroländerna. Därför bör en ny folkomröstning äga rum även i Sverige så snart som möjligt efter nästa riksdagsval. Nackdelarna med att tillhöra ett litet valutaområde i kristider har den senaste tiden blivit uppenbara. När kronans värde åker jojo får våra företag svårare att göra affärer och investeringsbeslut kompliceras. Importen blir dyrare och svenskarna blir fattigare jämfört med andra européer. Således yrkar jag att: Kommunfullmäktige ger utvecklingskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Luleå kommun att bli en s k eurokommun. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att ‐ remittera motionen till kommunstyrelsen. _____
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutsdatum Paragraf Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets‐ och personalutskottet Sida 2010‐05‐17
102
256
2010‐04‐12
71
156
augkf15b Utvecklingskontorets yttrande Begreppet eurokommun kan innebära att det ska vara möjligt att betala med euro vid köp av varor och tjänster i affärer och av andra företag i Luleå. Begreppet kan även innebära att kommunen kan betala fakturor i euro och även fakturera i euro. När det gäller möjligheten att betala med euro vid köp av varor och tjänster i affärer och av andra företag skulle en fördel kunna vara att det gynnar turismnäringen. Samtidigt har olika typer av affärer olika möjligheter att kunna erbjuda möjligheten att betala med euro. Dessutom gör den ökande användningen av betalkort att det i de allra flesta fall går utmärkt att betala för utländska besökare utan att växla pengar. När det gäller kommunens möjligheter att betala fakturor i euro och fakturera i euro, så betalar kommunen redan idag fakturor i euro. Däremot fakturerar kommunen inte i euro, och fördelarna med att göra detta är svåra att se. Utvecklingskontoret föreslår, mot bakgrund av ovanstående, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkande Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till motionen. Arbets‐ och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i enlighet med utvecklingskontorets förslag. Reservation Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet. _____
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutsdatum Paragraf Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets‐ och personalutskottet Sida 2010‐05‐17
102
256b
augkf15c Yrkande Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets förslag. Reservation Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet. _____ Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande