solna stad - Örnsköldsviks kommun

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
§ 130
Sammanträdesdatum
Blad nr
2016-06-20
1 (4)
Motionssvar, fond där föreningar kan söka bidrag för barn som
inte har ekonomiska möjligheter att delta i t.ex. föreningens läger
och tävlingar (fritidsaktiviteter för alla barn) (Kst/2015:151)
Ärendet
Föreligger motion daterad den 26 januari 2015 från Lars Eidenvall (KD), Roland
Nordin (KD), Hanna Sydhage (KD) och Maria Gulliksson (KD) angående en fond där
föreningar kan söka bidrag för barn som inte har ekonomiska möjligheter att delta i
t.ex. föreningens läger och tävlingar (fritidsaktiviteter för alla barn). Motionen har
även undertecknats av dåvarande ersättaren Göran Brorsson (KD).
Motionen
Motionärerna tycker att Örnsköldsvik bör vara en kommun i världsklass och hjälpa de
barn som på grund av socioekonomiska anledningar inte kan delta i fritidsaktiviteter.
Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att stödja de föreningar som har verksamhet i
kommunen.
Många föreningar har inte möjlighet att med egna medel hjälpa medlemmar som har
det ekonomiskt svårt, t.ex. barn som inte kan delta i hela föreningens verksamhet. Det
kan gälla läger som kostar extra för medlemmen att delta i eller tävlingar på bortaplan.
Det kan leda till att barnet aldrig deltar i dessa verksamheter.
Motionens förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att kommunen avsätter pengar till
en fond där föreningar kan söka bidrag för barn som inte har ekonomiska möjligheter
att delta i t.ex. föreningens läger och tävlingar.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 60/2015 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motionen har därefter genom delegationsbeslut överlämnats till kommunledningsförvaltningens stab juridik för att pröva om det finns juridiska förutsättningar för förslaget.
Juridiska synpunkter
Kommunjurist Tina Helmebo har yttrat sig över motionen ur strikt juridisk synvinkel.
Hennes synpunkter innebär sammanfattningsvis att kommunen kan upprätta en fond
Delges:
Sbn Fritidsenheten
Verkställs av:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
Blad nr
2016-06-20
2 (4)
§ 130 (forts)
för att uppfylla ändamålet med motionens intentioner så länge det faller inom den
kommunala kompetensen. Kommunallagens principer om likställighet måste beaktas.
Detta innebär att kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga
skäl för något annat. En kommun kan särbehandla vissa medlemmar i förhållande till
andra, om det sker på objektiv, saklig grund. Ändamålet med fonden och dess uppställda villkor för föreningars möjlighet att erhålla bidrag får inte vara så begränsade
att effekten av fonden innebär att vissa föreningar gynnas framför andra föreningar.
Tidigare bifallna motioner
Kommunledningsförvaltningen har därefter behandlat ärendet i skrivelse daterad den
21 maj 2015 vari beskrivs behandlingen av frågor närliggande motionsförslaget.
Motion, Ge barn och ungdomar möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet
18 juni 2012, § 101 bifölls rubricerad motion från Soledad Henriquez (KD).
I kommunfullmäktiges beslut gavs uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med andra berörda nämnder göra en förstudie om hur andra kommuner har arbetat med att möjliggöra för barn och unga att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter oberoende av deras ekonomiska situation.
Kultur- och fritidsenheten har, istället för förstudie om vad andra kommuner gör, skrivit en rapport daterad 23 september 2015, "Tillgänglig fritid för alla". Rapporten föredrogs i kultur- och fritidsnämnden i oktober 2015.
Rapporten
I rapporten beskrivs kommunens ferieverksamhet, föreningars kolloverksamhet, kulturverksamhet på muséer och bibliotek m.m.
Kommunen ger bidrag till föreningar med egna anläggningar som kan nyttjas för gratis
spontanidrott och subventionerar taxor på kommunens anläggningar. Förutom allt
detta bedriver kommunen fritidsverksamhet i form av fritidsgårdar, sommardrag (lovverksamhet) samt andra aktiviteter.
Kommunen lånar ut skridskor och skidor gratis vid Skyttis IP. Även hos föreningar
förekommer viss utlåning till deltagare i föreningens verksamhet.
Enligt kultur- och fritidsavdelningens rapport pågår utredning om en eventuell fritids/lånebank i samarbete med civilsamhället, enligt uppdrag av majoriteten i kultur- och
fritidsnämnden.
Delges:
Sbn Fritidsenheten
Verkställs av:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
Blad nr
2016-06-20
3 (4)
§ 130 (forts)
Motion, Sportotek
Motionen väcktes av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp den 30 mars och bifölls av
kommunfullmäktige den 30 november 2015.
Motionssvaret innebar att i den stora översynen av hela bidragssystemet ska man även
se på hur Luleå kommun arbetar med sitt "Sportotek".
Översyn av bidragssystemet
Utredningen kommer att utföras av en extern utredare. Den beräknas vara slutförd i sin
helhet hösten 2017. Utredningen består av olika delar varav vissa, som t.ex. frågan om
lån av utrustning beräknas vara klara innan hösten 2017.
Övrigt
Det är riktigt att möjligheten till "fritidspeng" enligt socialtjänstlagen upphörde från
den 1 januari 2016. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att de medel
som avsatts för fritidspengen istället skulle användas för att finansiera en höjning av
barndelen i riksnormen för barn 7-18 år.
Utöver rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen finns dessutom en rätt till
bistånd till livsföringen i övrigt vilket innebär att humanistiska nämnden kan ge
bistånd till skäliga kostnader för rekreation, om det finns särskilda skäl. Möjlighet
finns t.ex. för den enskilde att ansöka om bistånd för att kunna betala en aktivitet i
förskott som inte ryms inom en normal månadsbudget.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Utifrån kultur- och fritidsenhetens rapport samt den förestående översynen av bidragssystemet till föreningar förordar kommunledningsförvaltningen att man först och
främst avvaktar resultatet av översynen. Ambitionen bör vara att stötta föreningar och
andra ideella krafter ännu bättre än idag. Att inrätta en kommunal fond vore ett parallellt spår som kan föra med sig administrativa kostnader, vilket inte gynnar barn och
ungdomar.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Det är angeläget att göra satsningar på alla områden i samhället som underlättar för
både flickor och pojkar att bedriva en aktiv fritid och inte minst viktigt är att underlätta
för barn i ekonomiskt och socialt utsatta livssituationer.
Delges:
Sbn Fritidsenheten
Verkställs av:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
Blad nr
2016-06-20
4 (4)
§ 130 (forts)
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 maj 2016.
Arbetsutskottets § 110/2016.
Kommunstyrelsens § 125/2016.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Maria Gulliksson (KD) bifall
till motionen.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att istället avvakta översynen av kommunens bidragssystem till föreningar som ska utföras av samhällsbyggnadsförvaltningens fritidsenhet.
Reservation
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (KD) till förmån för Maria Gullikssons (KD) yrkande.
-----
Delges:
Sbn Fritidsenheten
Verkställs av:
Download