22 90 03 Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter

22 90
HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD
22 90 03
KOGNITIVT BILDSTÖD FÖR UTFÖRANDE AV
DAGLIGA LIVETS AKTIVITETER
Förskrivare
Leg. arbetsterapeut.
Leg. logoped.
Definition
Här ingår hjälpmedel som stödjer tänkandet: perception,
inlärning, problemlösning, språk- och abstraktionsförmåga.
Målgrupp
Person med kognitiv funktionsnedsättning som till följd av
detta har stor svårighet att planera och organisera det
dagliga livet.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning som innebär stor svårighet att
planera, hantera och fullfölja dagliga rutiner.
Aktivitetsbegränsning som innebär stor svårighet att
genomföra enkla eller komplicerade handlingar t.ex.
påbörja en uppgift, organisera tid, planera uppgiften
stegvis.
Mål med hjälpmedlet
Ökad självständighet och delaktighet i det dagliga livet.
Dubbelutrustning
Se övergripande riktlinjer, 3:14.
Övrigt
Behovet av bildstöd ska vara frekvent i vardagen, kan inte
förskrivas i träningssyfte.
Råd i förskrivningsprocessen Bedömning
Det ska finnas en namngiven stödperson som lär sig hur
hjälpmedlet används. Han/hon ska ge stöd till brukaren och
se till så att hjälpmedlet används optimalt. Stödpersonen
har kontakt med förskrivaren.
Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på
perceptionsförmåga, problemlösningsförmåga, språk- och
symbolförståelse, tidsplaneringsförmåga, initiativ och
uppmärksamhetsförmåga.
Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet
som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
Hjälpmedelsanvisningarna 2014
39
22 90
HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD
Vid bedömning av språk- och symbolförståelse bör
samarbete ske mellan logoped och arbetsterapeut. Utifrån
behovsanalysen väljs det/den
bildbas/symbolsats/bildprogram som anses mest lämplig.
Det är särskilt viktigt att inhämta information från
omgivningen om personens styrkor och svårigheter.
Bedöm även omgivningens förmåga att hantera
hjälpmedlet, samt inventera vilka utbildningsinsatser som
behövs för att implementera hjälpmedlet i vardagen.
Överväg om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt,
konkret och anpassat förhållningssätt. Eller med rutiner och
strategier anpassade för personen, eller med produkter i
öppna handeln. Om detta inte är tillräckligt komplettera
med lämpligt bildstöd. Börja med några få bilder och med
aktiviteter där personen är motiverad.
Utprovning
Vid beställning av individuellt bildstöd, se förskrivarstöd
http://regionhalland.se/sv/vard-halsa/forvardgivare/handikappverksamhet/hjalpmedelscentralenhalmstad/sortiment/forskrivarstod/
Se över om behovet kan tillgodoses av gratisprogram via
Internet.
Innan en licens av programvara kan förskrivas ska
personen först prova att använda bilder/symboler i aktuella
aktiviteter och miljöer. Behovet skall vara ett större antal
bilder/symboler dvs. när det inte räcker med ett begränsat
antal från t ex daglig verksamhet.
Börja med en avgränsad aktivitet där personen är
motiverad.
Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara
energikrävande med förändringar.
Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och
omfattning.
Hjälpmedelsanvisningarna 2014
40
22 90
HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD
Uppföljning
Det kan handla om ett långsiktigt motivationsarbete där
personen kan ha svårt med förändringar, att se helheten
och att förstå syftet med bildstödet, därför kan uppföljning
behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan
avslutas.
Övrigt
Det är förskrivarens ansvar att hålla sig informerad och
uppdaterad av sortimentet för bildstöd.
Det material som behövs i en verksamhet såsom
dagcenter, gruppboende eller skola är verksamhetens
ansvar.
Hjälpmedelsanvisningarna 2014
41