handläggning av läkemedel som inte ingår i

advertisement
Gäller för: Region Halland
Läkemedelssubventioner – handläggning av läkemedel
som inte ingår i högkostnadsskyddet
Hitta i dokumentet
Syfte
Ansvar
Bakgrund
Läkemedel utanför förmånssystemet
Ansökan om subvention av läkemedel som
TLV inte subventionerar
Ersättning till patienten
Beslutets giltighetstid
Syfte
Syftet med rutinen är att beskriva Region Hallands handläggning av ärenden som behandlar
subventioner av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. Rutinen omfattar läkemedel
till enskild patient. Rutinen gäller inte för smittskyddsläkemedel, hormonella preventivmedel
eller spolvätskor då hantering av subventioner för dessa läkemedel presenteras i separata
rutiner.
Ansvar
Läkemedelsenheten i Halmstad ansvarar för handläggning av ärenden. Bilaga 1Läkemedelssubvention - underlag för beslut om individuell subvention fylls i och adekvat
information tas fram.
Ärenden bereds därefter av en grupp bestående av en representant från läkemedelsenheten,
läkemedelsutvecklare och ordförande i läkemedelskommittén. Vid behov inhämtas ytterligare
synpunkter från någon av läkemedelskommitténs terapigrupper eller annan sakkunnig.
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om subventionering ska beviljas eller inte.
Bakgrund

I Sverige subventioneras läkemedel bland annat för att alla ska ha tillgång till bra
och effektiva läkemedel. Alla läkemedel subventioneras inte. Beslut om ett
läkemedel subventioneras eller inte fattas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Innan de fattar beslut i ett ärende måste först vissa krav vara
uppfyllda. Läkemedelsföretaget måste skicka in en ansökan om pris eller
subvention till TLV. Därefter bestämmer TLV om läkemedlet ska vara rabatterat
och ingå i högkostnadsskyddet. TLV:s expertnämnd, Nämnden för
läkemedelsförmåner, fattar besluten.

TLV tar hänsyn till tre grundläggande principer:
o kostnadseffektivitetsprincipen - kostnaderna för att använda ett läkemedel
ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska
synpunkter
o behovs- och solidaritetsprincipen - de som har det största medicinska
behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper
o människovärdesprincipen - vården ska respektera alla människors lika
värde
Rutin: Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i
högkostnadsskyddet
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör, 2014-03-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria AMD
Sida 1 av 3
Gäller för: Region Halland
För att patienter ska få läkemedelsrabatt måste ytterligare fyra krav vara uppfyllda.
Läkemedlet ska:
vara skrivet på recept
syfta till att förebygga, påvisa, lindra eller bota en sjukdom, eller symtom på en
sjukdom hos en människa
3. vara utskrivet av någon som är behörig att skriva ut det
4. finnas arbetsplatskod på receptet
1.
2.
Läkemedel utanför förmånssystemet
Läkemedelsföretaget har inte ansökt om subvention
TLV har i sin bedömning ansett att läkemedlet inte är kostnadseffektivt. Det finns
likvärdiga preparat till lägre kostnad.
3. Andra orsaker som TLV har funnit i sin bedömning.
1.
2.
Ansökan hos Region Halland om subvention av läkemedel
Region Halland kan i vissa fall bevilja subvention för läkemedel som TLV inte har
bedömt ska ingå i förmånssystemet. Det gäller framförallt för preparat där
läkemedelsfabrikanten inte har ansökt om subvention hos TLV, men även andra
orsaker till önskan om subvention kan förekomma. Subvention kan endast beviljas till
patienter som är mantalsskrivna i Halland. Region Halland tillämpar samma kriterier
som TLV.
Följande krav måste vara uppfyllda:
Ansökan om subvention görs av förskrivande läkare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Läkemedlet måste vara skrivet på recept
Läkemedlet måste syfta till att förebygga, påvisa, lindra eller bota en sjukdom eller
symtom på en sjukdom hos en människa
Läkemedlet måste vara utskrivet av någon som är behörig att skriva ut det
Det måste finnas en arbetsplatskod på receptet
Ansökan om subvention beviljas inte i efterhand
Patientens mantalsskrivningsadress ska anges på ansökan.
Då ärendet är berett av läkemedelsenheten tas det upp i gruppen för bedömning.
Gruppen består av representant från läkemedelsenheten, läkemedelsutvecklare och
ordförande i läkemedelskommittén. Därefter skickas underlaget till hälso- och
sjukvårdsdirektören för beslut. Beslutet återkopplas till läkemedelsenheten som
därefter skriver ett svarsbrev till den förskrivare som ansökt om subvention samt ett
brev att lämnas till expedierande apotek i de fall ansökan beviljats. Breven ska
undertecknas av hälso- och sjukvårdsdirektören. De undertecknade breven (original)
skickas direkt till ordinerande läkare. De undertecknade breven scannas och kopia
sändes till läkemedelsutvecklaren som arkiverar handlingarna, till läkemedelsenheten
och till diariet. I de fall ansökan beviljats även till ansvarig person på
ekonomienheten, Regionkontoret.
Rutin: Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i
högkostnadsskyddet
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör, 2014-03-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria AMD
Sida 2 av 3
Gäller för: Region Halland
Ersättning till patienten
Patienten hämtar ut sina läkemedel på ett utvalt apotek. Vid första expeditionen
överlämnas det brev som bekräftar att Region Halland står för hela kostnaden.
Apoteket fakturerar hela summan till Region Halland, med angivande av patientens
namn och det referensnummer (ZZXXX---) som står angivet i följebrevet.
Beslutets giltighetstid
Ett beslut om subvention är giltigt under ett år eller kortare om så angivits i villkoren.
Om läkemedlet under tiden kommer in i förmånssystemet så upphör den individuella
subventionen.
Bilagor
Bilaga 1: Läkemedelssubvention - underlag för beslut om individuell subvention
Uppdaterat från föregående version
Överförd från Lina.
Rutin: Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i
högkostnadsskyddet
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör, 2014-03-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria AMD
Sida 3 av 3
Download