QlikView applikationer för läkemedelsuppföljning

advertisement
Möjlighet att följa upp
den egna enhetens förskrivning!
QlikView applikationer för läkemedelsuppföljning
Framtaget av Enheten för Läkemedelsstyrning
– LMU - Uppföljning av specifika läkemedelsgrupper (kvartalsvis utveckling)
– LMA - Uppföljning Antibiotikaförskrivning (kvartalsvis utveckling)
– LMM - Mål- och kvalitetsindikatoruppföljning (ackumulerat från årets början)
Exempel LMU:
Region Skåne
Region Skåne
Vid problem med att komma åt QlikView-menyn så kontakta
RSIT Servicedesk - Tele: (077-67)30 000
För kontakt och support gällande innehållet i applikationerna:
[email protected]
I huvudet på
Enheten för läkemedelsstyrning
Läkemedel och miljö Läkemedel 9ll äldre Upp-­‐
handling Livs-­‐ medel Regionala riktlinjer & Skånelistan Pa9ent-­‐
säkerhets-­‐
arbete Stöd 9ll budgetarbete Lokalt och na9onellt ordnat införande Prognos-­‐
arbete Dosförpackade läkemedel Uppsökande informa9ons-­‐
verksamhet Uppföljning förskrivning Medverkan i na9onella läkemedels-­‐
nätverk Läkemedels-­‐
mässan Läkemedelsenheten
Landstingsgemensam samverkansmodell
Nationellt ordnat införande av nya läkemedel
De flesta landsting har idag en process för hur nya läkemedel ska föras in i verksamheten, men det
har saknats en nationell samsyn. Sedan 1 januari 2015 arbetas det enligt en nationellt samordnad
process, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ökad jämlikhet och kostnadseffektivitet när
det gäller introduktion av nya läkemedel.
H O R I ZO N S C A N N I N G
E TISK A P RINC IP ER
Alla landsting/
regioner
är med i hela
processen
U P P FÖ L JNING /
U T VÄRD ERING
B E S LU T O M
N AT IO NE L LT
IN F Ö R A N D E
INFÖ RAND E
IN F Ö R A N D E /
U PPF Ö L J N I N G S PROTO KO L L
GO
REKO M M ENDATIO N
GODKÄNNANDE
TLV
HÄLSOE KO N O MISK
VÄ R D E R ING
FÖ RH AND L ING /
U P P H AND L ING
Beskrivning av samverkansmodellen
Horizon scanning kartlägger läkemedel aktuella för introduktion under de närmaste åren. För de med störst potential att
påverka sjukvården beskrivs kunskapsläget i en tidig bedömningsrapport.
Utifrån rapporten avgör landstingen tillsammans med NT-rådet på vilket sätt läkemedlet ska ingå i det nationella ordnade
införandet. För vissa läkemedel tas ett införande- och uppföljningsprotokoll fram vilket bland annat beskriver plats i
terapin och planerad uppföljning.
Alla läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska genomgå en hälsoekonomisk värdering av TLV.
En prisförhandling kan också ske mellan landstingen, TLV och aktuellt företag för att ta fram villkor (inklusive prissättning)
för läkemedel i det nationella ordnade införandet.
Baserat på ovanstående och i dialog med medicinska experter fattar NT-rådet beslut om rekommendation om användning.
Införandet av läkemedlet hanteras därefter i respektive landstings lokala rutiner enligt rekommendation. Nationell uppföljning
av ett nytt läkemedel görs sedan för att se om läkemedlet använts enligt NT-rådets rekommendation.
Vid frågor kontakta
Anna Bergkvist Christensen, Horizon scanning, [email protected]
Lena Persson, Införande- och uppföljningsprotokoll, [email protected]
Download