YTTRANDE NT-RÅDET
2017-04-18
NT- rådet
Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
NT-rådets yttrande till landstingen gällande ixazomib
(Ninlaro) för behandling av multipelt myelom
NT-rådet rekommenderar landstingen
-
Att avvakta med behandling med Ninlaro fram till dess att en hälsoekonomisk
värdering föreligger och NT-rådet avgivit en rekommendation om användning.
Ninlaro (ixazomib) i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för
behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en
behandling.
Ninlaro är föremål för ordnat införande på samverkansnivå 1. Det innebär att ett
landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll utvecklas och distribueras till
landstingen, en hälsoekonomisk värdering genomförs av TLV och att NT-rådet avger en
rekommendation. Införandeprotokollet planeras omfatta flera nya läkemedel för multipelt
myelom och kommer att uppdateras varefter nya läkemedel blir tillgängliga.
För att kunna göra en fullständig bedömning med hänvisning till den etiska plattformen
behöver en utvärdering av kostnadseffektiviteten göras. Detta görs inom ramen för en
subventionsansökan hos TLV.
I väntan på TLV:s subventionsbeslut och NT-rådets rekommendation, rekommenderas därför
landstingen att avvakta med användning av Ninlaro.
För NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, [email protected],
1 (1)