Införande av nya läkemedel som omfattas av den nationella

advertisement
2016-11-27
Rutin ansvarsfördelning i Region Kronoberg
Avseende:
Införande av nya läkemedel som omfattas av den
nationella samverkansöverenskommelsen.
http://janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Sa-fungerar-ordnat-inforande/Beslut-ominforandeniva/
Vilka läkemedel omfattas av nationellt ordnat införande?
Alla nya läkemedel omfattas inte av nationellt ordnat införande. Den
landstingsgemensamma processen går ut på att identifiera och arbeta med
sådana läkemedel där det finns ett behov av att landsting och regioner samverkar
för att läkemedelsanvändningen ska bli jämlik och ändamålsenlig.
Tre nivåer av ordnat införande
Ordnat införande av nya läkemedel kan ske på tre nivåer. Nivåerna avspeglar
vikten av att landstingen samverkar vid införandet. Att ett läkemedel inte omfattas
av nationellt ordnat införande innebär därför inte att det inte anses betydelsefullt.
- Nivå 1: nationellt införande med landstingsgemensamt införande- och
uppföljningsprotokoll, hälsoekonomisk värdering av TLV, antingen genom
förmånsansökan eller klinikläkemedelsuppdraget, samt rekommendation från NTrådet. Gäller läkemedel där det identifierats en stor vinst i att landstingen
samverkar. Införande på nivå 1 är det som beskrivs på processbilden för ordnat
införande.
REGION KRONOBERG
- Nivå 2: nationellt ordnat införande genom rekommendation av NT-rådet, ofta
med hälsoekonomisk värdering inom TLV:s klinikläkemedelsuppdrag och
eventuellt med nationell uppföljning. Gäller oftast läkemedel som rekvireras till
slutenvården.
- Nivå 3: lokalt ordnat införande. De läkemedel som enligt prioriteringskriterierna
inte hanteras i ett gemensamt ordnat införande hanteras i landstingen och
regionernas lokala processer. I regel identifieras sådana redan under Horizon
scanning. I denna grupp hamnar de allra flesta läkemedel för vilka företagen bör
ansöka om förmån hos TLV.
För alla nivåer gäller att landstingsgemensamma prisförhandlingar eller
upphandlingar kan göras om sådant behov finns.
Hur ska landstingen hantera läkemedlen?
För läkemedel som utses till den nationella ordnat införandeprocessen (nivå 1
eller 2) innebär det generellt att landstingen bör avstå från användning till dess att
TLV färdigställt den hälsoekonomiska bedömningen/fattat beslut om förmån och
NT-rådet avgivit rekommendation. Patienter som redan står på behandling inom
ramen för kliniska prövningar eller compassionate use-program, kan dock
fortsätta sin behandling baserat på läkares bedömning.
Andra vägar in i den nationella processen
I fall då ett läkemedel där företaget fått avslag på ansökan om att omfattas av
läkemedelssubventionen, kan det ändå omfattas av den nationella processen
genom att NT-rådet fattar beslut om rekommendation efter en
landstingsgemensam prisförhandling. Förutsättningen är att ett landsting
nominerar läkemedlet till NT-rådet.
Funktioner i det nationella arbetet
Fullmaktsgruppen
Alla landsting/regioner har en person utsedd med fullmakt att företräda landstinget
i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut. Kronoberg företräds av
läkemedelschef Magnus Munge (ordinarie) och sekr i läkemedelskommittén
Cecilia Nordquist (ersättare).
Landstingsrepresentanter
Varje landsting har en kontaktperson utsedd att vara länk mellan det nationella
arbetet med ordnat införande av nya läkemedel och det som görs i respektive
landsting. Kronoberg företräds av läkemedelschef Magnus Munge.
Fyrlänsgruppen
Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region
Östergötland utför utredningar åt alla landsting inom livscykel och marknadsfrågor
för läkemedel.
Livscykelfunktionen
Livscykelfunktionen är en av utförarfunktionerna i Landstingens
samverkansmodell för läkemedel.
Marknadsfunktionen
Marknadsfunktionens huvuduppgift är att bedriva marknadsbevakning och
sortimentsanalys, att bidra till utvecklings-och samordningsarbetet av
landstingens upphandlingsmallar för läkemedel och att ta fram förslag på en
landstingsgemensam upphandlingsplan för läkemedel.
REGION KRONOBERG
NT-rådet (nya terapier)
NT-rådet har landstingsmandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till
nya läkemedelsterapier.
Styrgrupp för landstingens samverkan kring läkemedel
Styrgruppen är beställarfunktion i landstingens samverkansmodell kring
läkemedel.
Rutin ansvarsfördelning i Region Kronoberg
Landstingsrepresentant i det nationella arbetet



ansvarar för kontakter med nationella aktörer
ansvarar för att löpande ha dialog med LKau
ansvarar för att nya ärenden dokumenteras i arbetsfil hos LKau
LKau (läkemedelskommitténs arbetsutskott)







har löpande dialog med landstingsrepresentant i det nationella arbetet
dokumenterar aktiviteter kopplade till ärende i arbetsfil
tar i dialog med lokal medicinsk expertis fram förslag på införandenivå
beslutar om lokal hantering efter att nationellt beslut om införandenivå har
fattats
dokumenterar beslut om lokal hantering i Platina
tar ärende av principiell karaktär vidare till läkemedelsråd/MK/MKau
informerar läkemedelsrådet samt MK/MKau om aktuella ärenden
Linjechef




ansvarar för verkställighet enligt beslut i LKau
ansvarar för införanderutinhantering
ansvarar för att skapa ekonomiskt utrymme
ansvarar för att följa upp att införanderutin följs på sin enhet
Förskrivare/ordinatör

ansvarar för att följa överenskommelse och dokumentation enligt
införandeprotokoll och lokala rutiner
Download