Nytt läge kräver nya lösningar

Nytt läge kräver nya lösningar
Sofia Wallström
27 augusti 2014
Förändrad läkemedelskarta
• Nischade läkemedel mot mindre patientgrupper
– Höga utvecklingskostnader och höga priser
– Osäkra underlag
• Ingen tydlig gräns mellan öppenvård och slutenvård
– Dessutom i ständig förändring
– Beslut om granskning och prissättning hanteras på flera
ställen (TLV, NLT, landstingen)
Ett exempel:
• Företaget ansöker om subvention för det typiska
förmånsläkemedlet X
– TLV avslår därför att priset är för högt
• Företaget vänder sig till landstingen (NLT) och erbjuder Z
procents rabatt
– Landstingen accepterar
– Läkemedlet blir med rabatten kostnadseffektivt
• Fördelar:
– Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning möjliggörs
• Nackdelar:
– Typiska förmånsläkemedel hanteras som rekvisitionsläkemedel
orsakar onödigt merarbete
– Läkemedel som ligger utanför förmånen omfattas inte av statsbidraget
– Granskning och prissättning hanteras på flera ställen riskerar leda till
bristande jämlikhet, onödig tidsåtgång och ineffektiv hantering
Nytt läge kräver nya lösningar
• Målsättningar
– God och jämlik tillgång till effektiva läkemedel
– Så kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som möjligt
– Priser under eller i nivå med jämförbara länder
• Behov av att utveckla det nationella förmånssystemet
– Regeringens proposition om mer ändamålsenlig prissättning
• Pröva former för att möjliggöra förhandlingar mellan tre
parter – landsting, läkemedelsföretag och TLV
– Åstadkomma en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
– Få en mer dynamisk prissättning längs läkemedlets hela livscykel
• Besparingsbeting 2014-2017
– Överenskommelse mellan regeringen och LIF
– TLV i uppdrag att övervaka och följa upp överenskommelsen
Pågående arbete
• Involvera landstingen i TLV:s arbete
– En plattform har etablerats med samtliga fullmaktslandsting
– Landstingen deltar i värderingen av nya läkemedel. En mall
prövas just nu på tre produkter
– Under hösten är avsikten att pröva trepartsöverläggningar
på några utvalda produkter
• Pröva former för överenskommelser på nationell nivå
– Kammarrättens dom slår fast att regionala
överenskommelser på förmånsläkemedel inte är lagliga så
som det utformades i Cimzia-fallet
– Dialoger med landsting och företag i syfte att identifiera
möjliga upplägg
Ytterligare aktuella insatser
• Samordning på nationell nivå
– Jämlik vård och ordnat införande
– Utveckla den nationella förmånen
• Kortare handläggningstider
– Effektivisera handläggningen
– Börja vid positive opinion där så är möjligt/lämpligt
• Översyn av beräkningsmodell av
samhällsekonomiska effekter
• Utveckla underlagen för att öka öppenhet och
begriplighet