Boende och mottagande av asylsökande

Prissättning av läkemedel
- ett politiskt perspektiv
Presentation 29 januari 2016
Olika prissättningssystem
• inom förmånerna – TLV fattar beslut om
subvention
– människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen
• läkemedel inom slutenvården prissätts
indirekt genom landstingens
upphandling
• läkemedel på recept som inte ingår i
förmånerna råder fri prissättning
• receptfria läkemedel råder fri prissättning
Värdebaserad prissättning
• de resurser som används för läkemedel
läggs på de läkemedel som ger mest
hälsa för pengarna
• fastställs genom hälsoekonomiska
utvärderingar av varje läkemedel
• på ett transparent sätt prioriterar de
resurser som läggs på läkemedel
• ger signaler till läkemedelsföretag vilka
innovationer som värderas högst av
samhället
Svenska priser
• Åttonde plats vad gäller läkemedel som
inte är utsatta för konkurrens
• priserna har minskat jämfört med andra
länder
– TLV:s omprövningar
– 15-årsregeln (överenskommelse med LIF)
• de lägsta generikapriserna
• sammantaget är de svenska priserna i
nivå med jämförbara länder
Utmaningar för prissättningssystemet
• Vårdorganisationen förändras
– t.ex. avancerad vård bedrivs i hemmet
• Omregleringen av apoteksmarknaden
• Fler och fler läkemedel utvecklas till små
patientgrupper
• Många receptförskrivna läkemedel ingår
inte i förmånerna
• Läkemedel kan vara både inom och utom
förmånerna, förmånsläkemedel och
slutenvårdsläkemedel, förmånsläkemedel
och smittskyddsläkemedel
• Prissättningssystemet har blivit komplext
och svåröverskådligt
Utveckling av den värdebaserade prissättningen
• TLV har inlett ett utvecklingsarbete med
att skapa en plattform för förhandlingar
mellan landsting och läkemedelsföretag
(s.k. trepartsöverläggningar)
• riskdelningsöverenskommelser (avtal)
mellan landsting och företag
• subventionsbeslutet villkorat med att ett
avtal kommer till stånd
• hittills läkemedel för behandling av hepatit
C, läkemedel mot prostata- och
lungcancer
Trepartsöverläggningar
• Det är oklart om dagens regelverk ger
utrymme för ”trepartsöverläggningar” i
nuvarande utformning
• Kritik för brister i transparens,
förutsägbarhet och rättssäkerhet
• Svårt att kombinera förvaltningsbeslut och
civilrättsligt avtal – går inte att överklaga
”Cimzia-domen”
• Flerårig rättsprocess där TLV har förbjudit
Region Skåne att ingå
prisöverenskommelser med företag
• Högsta förvaltningsrättens dom
– Lagen omfattar att TLV fastställer de priser apoteken tillämpar
– TLV kan bara ”tillsyna” lagen, inte transparensdirektivet
• Domen klargör varken om ett förfarande
med landstingförhandlingar inom ramen
för TLV:s trepartsöverläggningar eller
landstingens egna prisavtal är förenliga
med dagens regelverk
Rättsläge
• Fortfarande ett oklart rättsläge
• Landstingen tolkar det som att det är fritt
fram att förhandla med företagen om pris
efter TLV:s beslut
• TLV tolkar det som att
trepartsöverläggningarna kan utvidgas till
rabattöverenskommelser
•
•
•
•
•
Vad är problemen?
Har vi någon värdebaserad prissättning
kvar?
Landstingen har olika möjlighet till bra
avtal – leder till ojämlik vård och
konkurrensproblem
Svårt att följa upp – hur mycket ska
landstingen ha i statsbidrag?
Patienterna får betala mer än själva
kostnaden för läkemedlen
Hur kan innovationsaspekten tas till vara?
Politikens uppgift
• Politikens uppgift är att se till
allmänintresset.
• I det här sammanhanget är det viktigt att
en samhällsekonomiskt effektiv
användning av läkemedel möjliggörs, att
det offentligas kostnader för läkemedel
hålls på en rimlig nivå, att vården är jämlik
och att vården har tillgång till
kostnadseffektiva och innovativa
läkemedel.
Hur kan situationen hanteras?
• Det är otillfredsställande med ett juridiskt
oklart läge. Det är viktigt med dialog
mellan berörda aktörer om vad nuvarande
läge innebär.
• Regeringen ser över regelverket för
prissättning av läkemedel för att
därigenom skapa tydlighet.
• Det pågår ett arbete på TLV med att
utveckla den värdebaserade
prissättningen. Arbetet ska präglas av
förutsägbarhet, transparens och
rättssäkerhet.
Hur kan situationen hanteras?
• Det finns förutom rättsläget även frågor
kring finansiering, prissättning och
försörjning av läkemedel som behöver
analyseras och utvecklas.
• Sammanfattningsvis har regeringen för
avsikt att analysera frågan på kort sikt
men även att göra en mer långsiktig
översyn av området för att det ska kunna
anpassas till ett modernt hälso- och
sjukvårdssystem. Ett arbete pågår med att
ta fram direktiv till en utredning som ska
se över dessa frågor.