1 (1)
Datum
Diarienummer
2012-04-18
0378/2012
Karin Melén
[email protected]
Telefon: 08 568 42078
Brukarföreträdare till TLV:s omprövning av läkemedel mot lokala
östrogenbristsymptom.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar om vilka läkemedel som ska
ingå i läkemedelsförmånen. Därtill omprövar vi även kontinuerligt om redan
subventionerade läkemedel ska få behålla sin subvention. Vår målsättning är att
samhället ska få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till
läkemedelssubventioner.
Det är angeläget att få ta del av berörda brukarorganisationers synpunkter innan vi
fattar beslut i våra omprövningar. Vi skulle därför vilja veta om ni är intresserade av att
få möjlighet att lämna synpunkter under vår utredning av läkemedel innehållande
lågpotenta östrogener och som är avsedda för lokal behandling av kvinnor med
urogenitala besvär (vaginal atrofi).
Mer information om TLV:s arbete med omprövningar av läkemedelssubventioner finns
på www.tlv.se/lakemedel/omprovning-av-lakemedel/.
Svar på vilka organisationer som är intresserade av att involveras mejlas till Karin
Melén, e-postadress: [email protected] , senast den 2 maj 2012.
Med vänliga hälsningar
Karin Melén
Medicinsk utredare och projektledare
TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET
Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm
Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, [email protected], www.tlv.se
Org. nr 202100-5364