Ersättning läkemedelsskador och miljöhänsyn till SLF2013-07

Stockholm 130724
Till Susann Asplund Johansson
Sveriges Läkarförbund
Angående Remiss - Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna
Svensk Förening för Hematologi har med stort intresse tagit del av remissunderlaget. Tyvärr går det
således ej av internationella/politiska skäl att kräva att alla företag som tillhandahåller läkemedel i
Sverige är knutna till försäkringen. Av detta skäl anser SFH att förslaget om obligatorisk information
från förskrivare och apotek är bra. SFH anser vidare att alla datajournalsystem borde programmeras
så att det tydligt framgår om en läkare försöker förskriva ett läkemedel som ej omfattas av
försäkringen att så är fallet. Annars är vår farhåga att det är omöjligt för den enskilde läkaren att veta
vilka preparat det gäller.
SFH anser vidare att frågan om miljöhänsyn i läkemedelsförmånen är viktig och vi beklagar att det
omfattande arbetet ej kunnat leda till en större effekt. Samtidigt vill vi starkt markera att om man i
framtiden inför miljöklassning som del av TLV:s beslutsprocess är det essentiellt att det inte
förlångsammar den redan enligt vår bedömning långa handläggningen av ärenden hos TLV. Detta
leder till en olycklig situation där både behandlande läkare och våra välinformerade patienter känner
till att det finns nya verksamma läkemedel, men där dessa ej kan förskrivas pga att TLV ej hunnit
med sin bedömning. Frågan om ett eventuellt införande av miljbedömning i TLV:s arbete får inte
heller skjuta upp regeringens och landstingens bedömning av utredaren Jan Liliemarks förslag till ny
arbetsordning för TLV.
Med vänlig hälsning
.
Jan Samuelsson
Ordförande SFH