Pressmeddelande 2010-03-24 Oacceptabla brister i patientskyddet

Pressmeddelande
2010-03-24
Oacceptabla brister i patientskyddet
Alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas inte, som man kanske tror, av en likvärdig
läkemedelsförsäkring. Det innebär en risk att man som patient inte får ersättning vid en
läkemedelsskada.
-
Det är helt oacceptabelt att alla svenska läkemedelsanvändare inte är garanterade ett
fullgott försäkringsskydd, säger Berndt Nilsson, förbundsordförande i Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund.
Läkemedelsförsäkringen i Sverige bygger på frivillighet. Företag som vill ansluta sig köper en andel i
Läkemedelsförsäkringen, LFF Service. Av den totala läkemedelsförsäljningen på den svenska
marknaden är 98,2 procent anslutna till försäkringen. Som patient är det svårt att veta om det
läkemedel man använder är försäkrat eller inte.
En särskild problematik gäller för generikautbyten. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV,
utser var fjärde månad ”periodens vara”, alltså det billigaste utbytbara läkemedlet på marknaden.
Apotekspersonalen är skyldig att byta ut originalläkemedlet till denna vara. Förr kunde kunden byta
till annan kopia av läkemedlet som inte var den billigaste och inte stod på receptet om denne
betalade mellanskillnaden. Nya regler från TLV innebär att patienten måste betala hela kostnaden
själv för annan generika.
– Det här oroar oss. Ett par av generikaföretagen är inte anslutna till försäkringen. Det nya systemet
innebär att en patient som vill byta till ett läkemedel som ingår i försäkringen måste stå för hela
kostnaden och inte som tidigare betala mellanskillnaden
I Sverige finns lagstiftning som avser produktansvar för läkemedel men den gäller endast om en
säkerhetsbrist hos ett läkemedel har konstaterats. Systemfel och utvecklingsfel räknas inte, trots att
de flesta läkemedelskador orsakas av den typen av fel. Det gör att det är ovanligt med utbetalning av
ersättning via produktansvarslagen. Läkemedelsförsäkringen utnyttjas betydligt mer och kan, till
skillnad från produktansvarslagen, ge ersättning till patienter som använder flera läkemedel och när
det är svårt att slå fast vilket preparat som orsakat skadan men där det är sannolikt att den beror på
något av läkemedlen. Läkemedelsförsäkringen omfattar också alla skador som beror på interaktioner
mellan olika läkemedel.
För ytterligare information,
Berndt Nilsson, förbundsordförande, telefon 073-633 62 17
Roland Carlstein, styrelseledamot, telefon 011-16 36 60, mobil 070-654 81 36