Barnsjukförsäkring
Ett komplement till olycksförsäkring – familj
Många av samhällets försäkringar är knutna till yrkeslivet.
Den försäkring våra barn vanligen får genom skolan täcker
oftast bara den tid barnen vistas i skolan.
Barn är mycket aktiva och lever i en händelserik värld som
ofta är riskfylld. Även om ditt barn råkar ut för olycksfall
är det oftast sjukdomar som orsakar de livslånga handi­
kappen. Barnsjukförsäkringen ger ett bra och nödvändigt
skydd vid sjukdom. Enda kravet för att teckna en barn­
sjukförsäkring är att du som gruppmedlem har en egen
olycksfallsförsäkring – familj.
90773:6 (mars 2017) / SITRUS
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Säte: Stockholm, Org.nr: 516406-0948
Försäkringen gäller dygnet runt. Barnsjukförsäkring
gäller för samtliga arvsberättigade barn till dig som är
gruppmedlem. Barn till din make/registrerade partner/
sambo omfattas om de är folkbokförda på samma adress
som du. En förutsättning för rätt till ersättning är att
skadan krävt läkarvård. Vid tecknandet av barnsjukför­
säkring krävs ingen hälsoprövning.
Försäkringen kan lämna ersättning för sjukhusvistelse
under högst 365 dagar gäller längst t.o.m. 18 års ålder,
medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 30 prisbas­
belopp, ärrersättning samt dödsfall.
Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkrings­
beloppet samt invaliditetsgrad.
INSKRÄNKNINGAR – Försäkringen gäller inte för följder
av sjukdomar och skador som inträffat innan försäkring­
en gällde. Försäkringen gäller inte heller för sjukdomar
och skador som är medfödda, som uppkommit under
den första levnadsmånaden eller för vissa ärftliga sjuk­
domar, såvida inte symtom visat sig först sedan barnet
fyllt 6 år. Av försäkringsvillkoren framgår vilka medfödda
sjukdomar som är helt undantagna från ersättning.
Exempel på sådana sjukdomar är DAMP, ADHD och
autism.
Barn fött utanför Norden omfattas av olycksfallsför­
säkringen – familj så snart barnet kommit till Sverige.
Barnsjukförsäkringen gäller inte förrän barnet varit i
Sverige minst 1 år och genomgått adoptivbarnsunder­
sökning eller motsvarande allsidig läkarundersökning
samt följts upp på barnavårdscentral eller hos barn­
läkare.
Barnsjukförsäkringen gäller till och med utgången
av det kalenderår­barnet fyller 25 år. Därefter kan
Vidareförsäkring ­tecknas utan hälsoprövning.
Försäkringen kan tecknas av en person som är medlem
i Jusek.
Ansökan om försäkring inklusive fullständig förköps­
information hittar du på Juseks hemsida.
Detta är en översiktlig information. Utförlig information
finns i v­ illkor för Gruppförsäkring som du hittar på
skandia.se/grupp. Du hittar villkoren för barnsjukförsäk­
ringen under Barnförsäkring – olycksfall och sjukdom.
Ersättning regleras enligt de delar i villkoret som avser
sjukdom.