Olycksfallsförsäkring
– för hela familjen
Skulle du drabbas av ett olycksfall kan det bli dyrt med till
exempel vårdkostnader och resor. Får du bestående men
kan det bli svårt att leva ett normalt liv. En olycksfallsför­
säkring ger dig en ekonomisk grundtrygghet ifall olyckan
är framme. Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för
hela familjen och utan självrisk. Ersättningen är fri från
inkomstskatt.
Det finns möjlighet att komplettera försäkringen med en
tilläggsförsäkring – Barnsjukförsäkring. Läs mer i produkt­
blad om Barnsjukförsäkring.
90773:3 (apr 2014) / CITAT
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Säte: Stockholm, Org.nr: 502017-3083
En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt
drabbas av genom en plötslig yttre händelse. En förut­
sättning för rätt till ersättning är att skadan krävt läkar­
vård. Det finns inga begränsningar för särskilt riskfyllda
aktiviteter. Vid tecknandet av olycksfallsförsäkring krävs
ingen hälsoprövning.
FÖR VUXNA kan försäkringen lämna ersättning för
läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader,
merkostnader, rehabiliteringskostnader, sveda och värk,
krisförsäkring, medicinsk och ekonomisk invaliditet upp
till 20 prisbasbelopp, ärrersättning samt dödsfall. Det
finns möjlighet att komplettera försäkringen med ett
extra invaliditetskapital. Denna försäkring tecknas som
tillägg till olycksfallsförsäkringen. Ersättning kan lämna
för medicinsk invaliditet upp till 10 prisbasbelopp (om
invaliditetsgraden är minst 50 % fördubblas ersättning­
en), ekonomisk invaliditet upp till 20 prisbasbelopp.
Försäkringsbeloppet minskas vid medicinsk invaliditet
med 2,5 procentenheter per år från och med 46 år och
vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år
från och med 46 år. Invaliditetsersättningens storlek
bestäms av försäkringsbeloppet, ålder vid skadetillfället
samt invaliditetsgrad.
FÖR BARN kan försäkringen lämna ersättning för läke­
kostnader, tandskadekostnader, resekostnader, merkost­
nader, rehabiliteringskostnader, ersättning vid sjukhus­
vistelse under högst 365 dagar gäller längst t.o.m. 18
års ålder, krisförsäkring för barn över 16 år, medicinsk
och ekonomisk invaliditet upp till 30 prisbasbelopp, ärr­
ersättning samt dödsfall. Försäkringen omfattar samtliga
arvsberättigade barn till dig som är gruppmedlem. Barn
till din make/registrerade partner/sambo omfattas om de
är folkbokförda på samma adress som du.
Försäkringen kan tecknas att gälla för en person som
är medlem i Jusek och hans/hennes familj.
Ansökan om försäkring inklusive fullständig förköps­
information hittar du på Juseks hemsida.
Detta är en översiktlig information. Utförlig information
finns i v­ illkor för Gruppförsäkring som du hittar på
skandia.se/grupp.