Särskilda bestämmelser
VOLVO Personvagnar ABs Gruppförsäkringsavtal 300
Volvo PVs gruppförsäkringsavtal gäller från den 1 april 2011
GRUPPFÖRSÄKRING – FRIVILLIG
Nytt tilläggsvillkor utfärdas endast när det sker ändringar. Utöver detta tilläggsvillkor
gäller Skandias villkor för Gruppförsäkring i tillämpliga delar. Försäkringsfall regleras
enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Hänvisning avser motsvarande
punkter i villkor för Gruppförsäkring 2011-01-01.
LIVFÖRSÄKRING
Avvikande 2.1 Förmånstagarförordnande för livförsäkring
Förmånstagareförordnande
Vid dödsfall utbetalas livförsäkringen i följande ordning:
A Make eller registrerad partner.
Om varken make eller registrerad partner finns, sambo
B Gruppmedlems arvingar.
SJUKFÖRSÄKRING
Avvikande 4.2 Hur länge betalas ersättningen ut?
4.2.1 Ersättning i 9 år
Försäkringen omfattar ersättning för en sammanhängande period av nedsatt
arbetsförmåga om totalt 9 år eller totalt 9 års utbetald ersättning under en 11-årsperiod.
Utbetald ersättning före den 1 maj 2002 beaktas inte.
Har den försäkrade varit fullt arbetsför under 12 månader mellan 2 sjukperioder, med
undantag för kortare sjukperioder än 2 veckor, påbörjas efter avtalad karenstid en ny
ersättningsperiod om ytterligare 9 år enligt ovan.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Tillägg 7.6.1 Ersättning vid medicinsk invaliditet
Ersättning för medicinsk invaliditet på grund av hjärtinfarkt eller stroke, max 10
prisbasbelopp (428 000 kr år 2011)
Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet som uppkommer som direkt
följd av en hjärtinfarkt eller stroke (hjärnblödning). Försäkringsbeloppet är maximerat till
10 prisbasbelopp och ersättning lämnas i förhållande till den invaliditetsgrad som
fastställs. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam
tabell ”Medicinsk invaliditet - sjukdomar 1997” utgiven av Försäkringsförbundet.
En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade före inträffad hjärtinfarkt eller
stroke (hjärnblödning) inte behandlats, medicinerat, kontrollerats eller undersökts på
grund av hjärt- och/eller kärlsjukdom eller drabbats av hjärtinfarkt eller stroke
(hjärnblödning) tidigare.
För den som behandlas med blodtryckssänkande medicin gäller följande för att
försäkringen skall gälla:
Medicinering ska ske med enbart blodtryckssänkande medicin och medicineringen ska ha
pågått i minst 12 månader och under dessa 12 månader skall de uppmätta
blodtrycksvärdena ha legat på en normal nivå.
Försäkringsbelopp vid invaliditet enligt ovan gäller försäkrad som vid skadetillfället inte
fyllt 46 år. Därefter reduceras försäkringsbeloppet på sätt som anges i ”Villkor för
gruppförsäkring” under rubriken medicinsk invaliditet.
Tillägg till olycksfallsförsäkringen: Konsultativ hjälp för familjer som får barn med
medfödda sjukdomar
Försäkrad med gällande olycksfallsförsäkring som får ett barn med sjukdom, kroppsfel,
funktionshinder eller psykisk utvecklingsstörning har rätt till ersättning för
familjeterapi/konsultativ hjälp om det är sannolikt att:
•
•
•
åkomman funnits sedan födseln eller har sitt ursprung i en sjukdom som uppstått
under den första levnadsmånaden
anlag till åkomman funnits vid födseln
åkomman uppstått till följd av skador eller sjukdomar under graviditet eller
förlossning
Försäkringen ger i dessa fall rätt till högst 10 behandlingstillfällen när:
• diagnos säkerställs
• barnet börjar skolan (vid 6 - 7 års ålder)
• ungdomen står inför ett yrkesval eller aktivitetsersättning (vid 16 - 25 års ålder)
(Högst 10 behandlingstillfällen per punkt, enligt ovan).
Försäkringen är ett komplement till den hjälp familjen kan få via sjukvården och omfattar
psykologkonsultationer samt resekostnader i samband med sådan behandling och avser
samtal med psykolog med anledning av den situation familjen befinner sig i.
Vid behov av konsultativ hjälp ska den försäkrade kontakta Kriscentrum,
telefon 08-534 804 65. Kriscentrum har ett nätverk av psykologer runt om i landet och
kontaktar vid behov en psykolog i det geografiska närområdet. Försäkringen omfattar
psykologkonsultation och resekostnader i samband med sådan behandling inom Sverige.
PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING - Lifeline Access med remiss
Tillägg: Privatvårdsförsäkring - även för barn som fyllt 16 år
Försäkringen kan tecknas av personer som fyllt 16 år men ännu ej 65 år.
Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem och dennes make/registrerad partner eller
sambo. Du kan även försäkra dina/makes/sambos barn som fyllt 16 år. Försäkringen är
giltig så länge som premien betalas, dock längst till gruppmedlem fyller 65 års ålder.
AVGÅNGSPENSIONÄRER
Från sista anställningsdagen får Volvos Personvagnars avgångspensionärer en speciell
försäkring med automatik. Medförsäkrad får samma möjlighet.
Medförsäkrads personnummer begärs in av Skandia. Försäkringen får utan hälsoprövning
och med samma villkor som Volvos Personvagnars avtal. Maximalt försäkringsbelopp
framgår nedan (under förutsättning att försäkrad haft försäkringen sedan tidigare).
• Livförsäkring 6 pbb
• Olycksfallsförsäkring
• Barnförsäkring - olycksfall och sjukdom
• Privatvårdsförsäkring - Lifeline Access med remiss
Försäkringen tecknas individuellt och gäller fram till 65 års ålder.
När försäkringen upphör erbjuds en seniorförsäkring som ger ett livsvarigt
försäkringsskydd.