Förmögenhetsbrotts försäkring

Förmögenhetsbrotts­
försäkring
täcker företagets förluster när anställda begår
ekonomiska brott eller gör dataintrång
Idag sker företagets in- och utbetalningar på andra sätt än tidigare. Pengar flyttas digitalt med
hjälp av datorer. Förr var huvudboken tillgänglig för alla. Nu, när den finns i datorn, är den betydligt svårare att nå och förstå.
Med den nya tekniken följer också nya risker. Allt fler företag försäkrar sig därför mot stölder inom
företaget – stölder som begås av de anställda.
här gäller försäkringen
Vår Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår
ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller
någon annan. Brottet kan begås mot företaget eller
företagets kunder. Försäkringen ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig
in i företagets datorer.
undantag
Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel
gäller försäkringen inte för
– förlust av goodwill
– skador orsakade av en person som äger minst 20 %
av företagets aktier
– skador som orsakas av datavirus.
försäkringsbelopp och självrisk
diskr et manipulation
Genom att manipulera en dataterminal förde en
anställd över 270 000 kronor från ett kundkonto
till sitt eget konto. Skadan ersattes genom försäkringen.
en kvarts miljon i fel fick a
Ekonomichefen på ett industriföretag löste in företagets bankgiroutbetalningar och behöll pengarna själv. Förskingringen avslöjades vid en revision.
Summan, 250 000 kronor, ersattes genom försäkringen.
falsk a kvitton
En kassör vid ett större verkstadsföretag förfalskade
växlar och skrev falska kvitton. Det förskingrade
beloppet, 180 000 kronor, ersattes genom försäkringen.
ver ktygen som försvann
Hos en grossistfirma i verktygsbranschen saknades
varor i lagret för specialverktyg. Polisutredningen
visade att några anställda stulit verktyg under en
längre tid. Värdet på de stulna verktygen var 115 000
kronor. Stölden ersattes genom försäkringen.
If-9576:8 Inhouse SE 10.11
Normalt är försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor,
men det går att välja högre försäkringsbelopp.
Självrisken är 20 000 kronor.
exempel där försäkringen använts
vill du veta mer?
Allt om vår Förmögenhetsbrottsförsäkring får inte plats i det här bladet. Beställ de fullständiga villkoren via www.if.se, din försäkringsrådgivare eller från vårt kund­center på telefon 0771-56 00 00. Skador
ersätts enligt de fullständiga villkoren, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev.