Barnoch ungdomsförsäkring
Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring
för barn och unga
Barn- och ungdomsförsäkring
Att bli förälder är en omvälvande händelse.
Ett nytt litet liv behöver skydd på sin färd
och barnets välmående och trygghet är av
största prioritet. Plötsligt finns det tusen
saker att ta hänsyn till och att tänka på. Med
Folksams barn- och ungdomsförsäkring
har du en sak mindre att fundera över –
om ditt barn insjuknar kan du välja den
bästa och snabbaste vården utan att oroa
dig över kostnader. Du kan enkelt teckna
sjukkostnadsförsäkringen som ett merskydd
till din hemförsäkring eller som en separat
försäkring.
Vad ersätter försäkringen
Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom
och olycksfall och ger samtidigt ersättning för bestående
men och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen ger
ekonomisk trygghet och frihet att välja vårdanstalt, vilket
betyder att ditt barn snabbt kan få vård utan att köa. Den
ersätter bl.a. läkararvoden, laboratorie- och allergiundersökningar, mediciner, bassalvor ordinerade av läkare
samt modersmjölksersättning vid komjölks- och/eller
sojaproteinallergi.
Ersättningsbelopp
Sjukkostnadsdelen har ett ersättningsbelopp som gäller för
hela försäkringens giltighetstid, dvs. vi har ingen ersättningsbegränsning per sjukdomsfall. Olycksfallsdelen av
försäkringen har valbara försäkringsbelopp som gäller per
olycksfall.
Självrisk
Vid olycksfall avdras ingen självrisk. Vid sjukdom avdras
självrisken en gång per kalenderår. Ersättning kan sedan
sökas an efter att kostnaderna uppkommer.
Försäkringsreservering
för ofött barn
Då en försäkringsreservering görs redan under graviditeten, träder försäkringen i kraft utan individuella begränsningar då barnet föds. Det betyder att försäkringen täcker
kostnader för både eventuella medfödda sjukdomar och för
sjukdomar som uppkommer senare.
Försäkringsreserveringen kan tecknas om mamman är
under 43 år vid barnets beräknade födelsetid. Reserveringsavgiften är 125 euro oberoende av mammans ålder.
Försäkringsreserveringen beviljas på basen av mammans
hälsodeklaration med bifogat moderskapsrådgivningskort.
Utan reservering kan olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för barn och unga tecknas tidigast vid två månaders
ålder, och försäkringen beviljas då mot en hälsodeklaration.
Barn- och ungdomsförsäkringen upphör vid 20 års ålder
och bör tecknas före barnet fyllt 18 år.
Minneslista för försäkringsreserveringen
• Ansök om reservering senast tre månader före
beräknad födelsetid
• Kom ihåg att betala reserveringsavgiften senast
på förfallodagen
• Meddela barnets signum då det föds,
senast två månader efter födseln
Ta väl hand om din ögonsten
och bekanta dig med Folksams
barn- och ungdomsförsäkring på
www.folksam.fi.
Detta är inte en uttömmande produktbeskrivning. Försäkringen
innehåller begränsningar. En noggrann beskrivning av de skador som
ersätts samt begränsningar finns i försäkringsvillkoren och i lagen om
olycksfallsförsäkring.
Folksam Skadeförsäkring Ab • PB 549, 00101 Helsingfors • Tfn 010 550 2000, FO-nummer 2190954-7 • www.folksam.fi