American Express Allemansskydd

advertisement
American Express Allemansskydd
2010.12.01
Oavsett ålder är det lätt hänt att råka ut för ett olycksfall. I värsta fall kan
det innebära att du förolyckas och din partner blir lämnad ensam att klara
familjens försörjning. Därför har vi tagit fram en försäkring, Allemansskydd,
som tryggar din familjs ekonomi
Den här försäkringen, som vi erbjuder dig i samarbete med försäkringsbolaget ACE European Group, ger:
American Express Allemansskydd_1012
• 1 miljon kronor i ersättning till dina anhöriga om du avlider till följd av
ett olycksfall.
Allemansskyddet gäller dygnet runt oavsett om du är hemma eller på resande fot, inom eller utom landets gränser. Även om du har andra, liknande
försäkringar får dina anhöriga alltid ersättning från Allemansskyddet.
Du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att få Allemansskyddet.
De enda krav vi har är att du är mellan 18 och 74 år och har ett American
Express-Kort.
Försäkringen omfattar dödsfall genom olycksfallsskada som inträffar under
försäkringstiden. Med olycksfallsskada förstås kroppsskada som drabbar
den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Vid förfrysning,
drunkning, värmeslag bortses från kravet på plötslighet. Med olycksfallsskada avses inte kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse,
förslitningsskada eller åldersförändringar.
Allemansskyddet debiteras ditt American Express-Kort.Du kan även medförsäkra din make/maka/Sambo.
Din försäkring börjar gälla så snart vi har fått in din ifyllda anmälan. Om du
så önskar kan du därefter inom 14 dagar skriftligen avbeställa försäkringen
utan betalningsansvar.
Försäkringstiden är ett år, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringen förnyas automatiskt om inte försäkringen sagts upp enligt punkt 10
i villkoret.
Om försäkringstagaren lämnat oriktig eller ofullständig uppgift, eller annars
bryter mot de särskilda åtaganden - aktsamhetskraven i försäkringen,
uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, kan detta ge Försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen i förtid. Det kan också påverka
försäkringstagarens rätt till ersättning så att ersättningen sätts ned eller
helt bortfaller. Storleken av eventuellt avdrag beror på omständigheterna,
såsom oaktsamhetens art och inverkan på den inträffade skadan liksom
den försäkrades uppsåt eller oaktsamhet.
Viktiga begränsningar i ditt försäkringsskydd
Som alla försäkringar har även American Express Allemansskydd några
begränsningar och undantag.
Försäkringen gäller inte vid olycksfall orsakad av:
• Smitta av bakterier eller virus.
• Sjukdom eller utlösning av latenta sjukdomsanlag, även om sjuk domen
har uppstått eller förvärrats vid ett olycksfall.
• Olycksfall som orsakats av sjukdom eller där sjukdomen förvärrat
olycksfallets följder.
• Olycksfallskada som orsakats av den försäkrade vid uppsåtlig handling,
under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel,
läkemedel eller narkotiska preparat.
• Olycksfall som den försäkrade drabbats av vid egen brottslig handling.
Vidare gäller försäkringen inte om olycksfallsskadan: är en följd av krig
eller atomkärnreaktion, eller inträffar när försäkrad är besättningsmedlem
på flygplan eller helikopter, eller vid professionell sport eller vissa andra
”farliga” sporter såsom kampsport, ridsport, undervattensport, luftsport,
bergssport och viss vintersport.
Du kan läsa exakt vad som gäller i villkoren.
Den som inte godtar ACEs beslut i ett ärende kan få beslutet prövat i en
skadenämnd. Man har naturligtvis rätt att få sitt ärende prövat i Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel. 08-783 17 00,
eller i domstol - i första hand vid tingsrätt.
Har du några frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta ACE
kundservice på telefon 0771 51 00 52
Försäkringsförmedlare:
American Express Insurance Services
En del av Försäkringsaktiebolaget Viator som ingår i American Expresskoncernen
Magnus Ladulåsgatan 5, 106 82 Stockholm
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn, Org.nr: 516401-8235, Säte:
Stockholm
Försäkringsgivare:
ACE Europe Life UK Limited filial Sverige
Klarabergsviadukten 90
Box 868, 101 37 Stockholm
Tel. 08-692 54 20
Fax. 08-692 54 10
[email protected]
[email protected]
Org. nr. 516404-4074
ACE Europe Life Limited, registrerat i England, registreringsnummer
5936400, 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, UK står under tillsyn
av Financial Services Authority. ACE Europe Life UK Limited filial Sverige
står under tillsyn av Financial Services Authority avseende den finansiella
tillsynen och vad avser verksamheten i övrigt. I Sverige står filialen under
tillsyn av Finansinspektionen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards