Vind - Svensk Fastighetsförmedling

advertisement
Försäkringen Varudeklarerat
Juni 2012
Månadens skada –
vind
Kundens problem
Efter att ha bott i huset från 1950-talet i två år upptäckte husköparen
att det droppade vatten från taket i ett av sovrummen på övervåningen.
Skadeorsaken
Försäkringsbedömning
Vid rivning visade det sig som det ofta gör i gamla hus,
att det saknades plastfolie, en så kallad ångspärr, mellan
övervåningen och vinden. Ångspärrens funktion är att
hindra varm, fuktig luft som finns i bostadsutrymmet att
komma upp på den kallare vinden. När varm luft möter
kall luft fälls nämligen vatten ut, så kallad kondens.
Felet med att varm fuktig luft kommer upp på vinden är
inte ett dolt fel i juridisk mening som säljaren ansvarar
för. Om det skulle funnits en ångspärr, så skulle en köpare
inte kunnat förvänta sig att den skulle vara funktionsduglig
längre. Försäkringen Varudeklarerat täcker dock även
andra fel som funnits vid besiktningen om felet lett till
skada. Om försäkringen inte funnits hade köparen själv
fått stå för reparationskostnaden.
I och med att ångspärren saknades bildades kondens
när den varma, fuktiga luften kom upp på den kalla vinden.
Kondensen hade i detta fall orsakat ordentliga mögeloch rötskador på vinden. Insidan av yttertaket har fått
de största skadorna. Vatten hade också runnit ner
genom innertaket och i väggarna i bostadsutrymmet.
Dessa skador kräver de största reparationerna.
Noteringar i husets besiktningsprotokoll
Inga noteringar angående detta fanns i besiktningsprotokollet. Det enda sättet att upptäcka att en ångspärr
saknas är nämligen genom att riva innertaket. I och
med att det vid besiktningen inte heller fanns några
tecken på fuktskador kunde inte besiktningsteknikern
misstänka problem.
I samarbete med Svensk
Fastighetsförmedling.
Kostnad och ersättning
För att komma till rätta med skadorna behövdes flera
innertak och väggar rivas och återställas. Även stora
saneringsåtgärder på vindsutrymmet var nödvändiga.
Tack vare att kunden hade försäkringen Varudeklarerat
betalade försäkringen kostnaderna att åtgärda skadan,
som uppgick till 160 000 kronor.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards