Barnsjukförsäkring

advertisement
Jusekförsäkringen
Barnsjukförsäkring
Ett komplement till olycksförsäkring – familj
Många av samhällets försäkringar är knutna till yrkeslivet. Den försäkring våra barn vanligen får genom skolan täcker oftast bara den tid
barnen vistas i skolan.
Barn är mycket aktiva och lever i en händelserik värld som ofta är
riskfylld. Även om ditt barn råkar ut för olycksfall är det oftast sjukdomar som orsakar de livslånga handikappen. Barnsjukförsäkringen ger
ett bra och nödvändigt skydd vid sjukdom. Enda kravet för att teckna
en barnsjukförsäkring är att du som gruppmedlem har en egen olycksfallsförsäkring – familj.
Försäkringen gäller dygnet runt. Barnsjukförsäkring gäller för
samtliga arvsberättigade barn till dig som är gruppmedlem. Barn
till din make/registrerade partner/sambo omfattas om de är folkbokförda på samma adress som du. En förutsättning för rätt till
ersättning är att skadan krävt läkarvård. Vid tecknandet av barnsjukförsäkring krävs ingen hälsoprövning.
90773:1 (mars 2013) / CITAT
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Säte: Stockholm, Org.nr.502017-3083
Försäkringen kan lämna ersättning för sjukhusvistelse under
högst 365 dagar gäller längst t.o.m. 18 års ålder, medicinsk och
ekonomisk invaliditet upp till 30 prisbasbelopp, ärrersättning
samt dödsfall.
Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkringsbeloppet
samt invaliditetsgrad.
Inskränkningar – Försäkringen gäller inte för följder av sjukdomar och skador som inträffat innan försäkringen gällde.
Försäkringen gäller inte heller för sjukdomar och skador som är
medfödda, som uppkommit under den första levnadsmånaden
eller för vissa ärftliga sjukdomar, såvida inte symtom visat sig först
sedan barnet fyllt 6 år. Av försäkringsvillkoren framgår vilka medfödda sjukdomar som är helt undantagna från ersättning. Exempel
på sådana sjukdomar är DAMP, ADHD och autism.
Barn fött utanför Norden omfattas av olycksfallsförsäkringen –
familj så snart barnet kommit till Sverige. Barnsjukförsäkringen
gäller inte förrän barnet varit i Sverige minst 1 år och genomgått
adoptivbarnsundersökning eller motsvarande allsidig läkarundersökning samt följts upp på barnavårdscentral eller hos barnläkare.
Barnsjukförsäkringen gäller till och med utgången av det
kalenderår barnet fyller 25 år. Därefter kan Vidareförsäkring
tecknas utan hälsoprövning.
Försäkringen kan tecknas av en person som är medlem i Jusek.
Ansökan om försäkring inklusive fullständig förköpsinformation hittar du på Juseks hemsida.
Detta är en översiktlig information. Utförlig information finns i
villkor för Gruppförsäkring som du hittar på skandia.se/grupp.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards