Region Skånes möjligheter att förhandla om pris

Region Skåne:
Framtiden för landstingens möjligheter att
förhandla om pris med läkemedelsindustrin
Maria Landgren,
Läkemedelschef
Region Skåne
1
Varför och hur?
2
Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade
uppdrag för Region Skåne år 2014
Hälso – och sjukvårdsnämnden arbetar för en
kostnadseffektiv hushållning med begränsade resurser.
3
Ur verksamhetsplan för Läkemedelsrådet
• Att dämpa kostnadsutvecklingen avseende
läkemedelsbehandlingar där olika preparat med likvärdig
medicinsk effekt priskonkurrerar på marknaden
• Att skapa utrymme för unika läkemedel med stor effekt på
överlevnad, livskvalité och samhällskostnad
4
Region Skånes Cimzia-avtal
• Nya nationella riktlinjer
– utökad patientpopulation – samma pris
• Fyrlän skrivelse till TLV – svar pris/volym överenskommelser
• TLV genomgång – alla TNF likvärdiga. Uppmaning landsting
• Gräns mellan SV och ÖV har suddats ut
• Dialog med verksamheten om rekommendationer
• Förankring RD, Inköpsdirektör, politik, patientförening
• Abbot överklagar enligt LOU. Kammarrätten ”levererar tjänst”
• Förslag i Sofia Wallströms utredning (380 miljoner)
• TLV har meddelat förbud, RS har överklagat till Högsta
förvaltningsdomstolen
5
Vad händer nu?
6
Region Skånes möjligheter att förhandla om
pris med läkemedelsindustrin om domen
kvarstår:
• Förhandla inom förmånen
= nej om inte TLV återkallar sitt förbud
• Förhandla utanför förmånen
= ja
• Upphandla på rekvisition
= ja
7
Prissättning av läkemedel
• Öppenvård
- förmånsbeslut
- avslag
- ej ansökan
- utträde
• Slutenvård
- förmånsbeslut
- klinikläkemedelsprojektet
- fri prissättning
8
Möjliga områden för förhandling
• Terapiområden med likvärdiga kostsamma produkter
• Nya läkemedel med stor osäkerhet
• Dyra särläkemedel
9
Framtiden för förhandlingar
• Landstingen ser positivt på utvecklad samverkan med TLV.
- är under uppbyggnad
- fokus framförallt på nya läkemedel
• Befintliga marknadssituationer måste kunna hanteras.
• Gränsen mellan öppenvård och slutenvård har suddats ut.
Skyldighet att upphandla enligt LOU på rekvisition
• Borde finnas utrymme för både och, inte antingen eller.
• Landstingen finns närmare patienten och verksamheten
• Resultat styrs av volym x följsamhet
10
Antal skåningar med uttag PÅ RECEPT enl Läkemedelsregistret år 2006-2013
1 800
1 600
1 400
1 200
L04AB01 Etanercept
1 000
L04AB04 Adalimumab
L04AB05 Certolizumabpegol
L04AB06 Golimumab
800
L04AA24 Abatacept
L04AC05 Ustekinumab
600
400
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11
Totalkostnad (AUP) TNF-hämmare per 1000 inv, recept + rekvisition
120 000
25 - Norrbotten
09 - Gotland
100 000
08 - Kalmar
22 - Västernorrland
12 - Skåne
80 000
07 - Kronoberg
19 - Västmanland
10 - Blekinge
60 000
03 - Uppsala
18 - Örebro
01 - Stockholm
17 - Värmland
40 000
Riket
20 - Dalarna
21 - Gävleborg
20 000
13 - Halland
04 - Södermanland
06 - Jönköping
-
05 - Östergötland
14 - Västra Götaland
12
En spännande höst väntar runt
hörnet……
13