Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

advertisement
Datum: 2017-03-06
Dnr: 1.1–2016-005861
Enligt sändlista
Remiss avseende utredning ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten
vid generiskt utbyte”



Regeringen gav den 17 december 2015 (S2015/08135/RS (delvis)) Läkemedelsverket
uppdraget att i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och i
samråd med övriga berörda aktörer uppdatera, vidareutveckla och sprida
informationen om generiskt utbyte till förskrivare, farmaceuter och patienter genom
materialet "Ett tryggt byte på apotek".
Vidare ska Läkemedelsverket och TLV se över och uppdatera den information om
generiskt utbyte som redan finns tillgänglig, både på respektive myndighets webbplats
och i annan form (t.ex. informationsmaterial till förskrivare, farmaceuter och
patienter).
Läkemedelsverket och TLV ska även ge förslag på nya sätt för att sprida
informationen i materialet ”Ett tryggt byte på apotek”.
En remissversion av utredningen bifogas med önskan om synpunkter senast 2017-04-04.
Särskilt önskvärt att ni lämnar synpunkter på de åtgärdsförslag som ges i Kapitel 6 ”Slutsatser
och åtgärdsförslag”. Ange vilket/vilka av förslaget/en som ni vill prioritera utifrån vilken/a
informationsaktivitet/er som mest bidrar till ökad kunskap om generiskt utbyte och därmed till
förbättring av patientsäkerheten.
Tacksam om remissvaren skickas elektroniskt till [email protected] med angivande av
ovanstående diarienummer. Frågor om remissen kan ställas till undertecknad.
På Läkemedelsverkets och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets vägnar
Carola Bardage
Läkemedel i Användning
[email protected]
Download