Till Läkemedelsverket Dnr: 3.1-2015

Till Läkemedelsverket
Dnr: 3.1-2015-087783
Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och
utlämning av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende
Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.
Vi har inga invändningar i sak mot förslagen.
Vi vill dock trycka på det olämpliga i att i Läkemedelsverkets konsekvensanalys
omnämna berörd personal på apotek såsom ”apotekspersonal”. De personalgrupper som
uteslutande hanterar just läkemedel för behandling av opiat(opioid)beroende är
legitimerade apotekare och receptarier. Begreppet apotekspersonal inkluderar även
personalgrupper såsom kassapersonal och städpersonal etc.
I konsekvensanalysen menar också Läkemedelsverket att föreslagna förändringar inte
påverkar apoteksverksamheten i någon större utsträckning. Vi menar att denna typ av
verksamhet är relativt tidskrävande inte minst vad gäller iordningställande av läkemedel
som ofta expedieras i form av veckoransoner. Om antalet patienter som kan bli aktuella
för behandling ökar medför detta med självklarhet en ökad arbetsbörda för apoteken.
För Sveriges Farmaceuter
Stockholm 151110
Clary Holtendal
Föredragande
Kristina Fritjofsson
Förbundsordförande
Kristina Niemi
Förbundsdirektör