LVFS 2002:7 - Läkemedelsverket

advertisement
Läkemedelsverkets författningssamling
ISSN 1101-5225
Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan
LVFS 2002:7
Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande av
narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD
hos barn och ungdomar;
Utkom från trycket
den 1 november 2002
beslutade den 16 oktober 2002
Med stöd av 14 och 17 §§ läkemedelsförordningen (1992:1752) samt 11 §
förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika föreskriver Läkemedelsverket följande.
1 § Läkemedel som utgör narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika och som godkänts för behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) får tills vidare
utlämnas från apotek endast om det förskrivits av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med
habilitering.
2 § Läkemedelsverket kan besluta om undantag (dispens) från bestämmelserna om förordnande och utlämnande i dessa föreskrifter. Således kan Läkemedelsverket efter särskild prövning medge att läkare med annan
specialistkompetens men med särskilda kunskaper inom området ges förskrivningsrätt.
Sådant beslut kan villkoras och skall tidsbegränsas.
Denna författning träder i kraft omedelbart.
Läkemedelsverket
GUNNAR ALVAN
Anna Maria Åslundh-Nilsson
1
Elanders Gotab 40740, Stockholm 2002
Download