April 2016 - Läkemedelsverket

L E DA R S I DA
Vi får aldrig tumma på patientsäkerheten
Patientsäkerheten i fokus
Patientperspektivet måste alltid vara första prioritet när det
handlar om läkemedel. Det får aldrig finnas någon som helst
tveksamhet kring läkemedel eller vacciner innan de godkänns
av Läkemedelsverket. Samtidigt är det viktigt att vi som
myndighet hjälper till att snabbt få fram nya läkemedel som
kan vara till nytta för den svenska folk- och djurhälsan. Idag
är utvecklingstiden för nya läkemedel ibland lång. Jag tror att
det finns möjligheter att korta denna tid utan att tumma på
patientsäkerheten, framför allt inom särläkemedelsområdet.
Ställa krav
Ett av Läkemedelsverkets huvuduppdrag är att godkänna
och utöva tillsyn över läkemedel. Läkemedelsföretagen ansöker om ett godkännande för ett läkemedel eller för en
klinisk prövning och Läkemedelsverket beslutar för eller
emot – så ser det ut. Samtidigt ska vi som läkemedelsmyndighet med ansvar för svensk folk- och djurhälsa ställa krav
på läkemedelsföretagen och se till patienternas bästa. Läkemedelsverket har tillgång till information om alla läkemedel
som är godkända i Sverige. Vi följer varje steg i varje läkemedels livscykel med återkommande säkerhetsuppföljningar,
vilket gör att vi sitter inne med stora mängder information.
Genom att Läkemedelsverket har information om alla godkända terapiområden har vi det stora perspektivet som inget
enskilt läkemedelsföretag har.
Vi kan också se vilka behov som finns när det gäller nya
behandlingsmetoder och läkemedel och kan många gånger
vara till hjälp för företagen när vi ser att något saknas i läkemedelsarsenalen och efterfrågas av vården och patientföreningarna. Den stora grundfrågan är: vilka läkemedel ska
forskas fram och prioriteras? Här måste patientnyttan väga
tungt och komma högre upp på agendan.
Fortsatt utveckling av stegvist godkännande
Stegvist godkännande och införande är ett sätt att förbättra
möjligheten för patienter att snabbare få tillgång till nya läkemedel. Läkemedelsverket fick 2013 i uppdrag av regeringen
att studera olika internationella processer för att godkänna
nya läkemedel. I slutrapporten konstaterades att det finns en
samsyn om behovet att vidta ytterligare åtgärder som kan utveckla stegvist godkännande och finna nya sätt för att få fram
nya läkemedel. EU:s läkemedelsmyndighet har tagit en ledande roll för att öka möjligheterna till utveckling i denna
riktning och att efter medicinska behov optimera processen.
I dessa EU-satsningar är Läkemedelsverket engagerat och det
kommer att påverka vårt arbete över tid.
Jag är nu tillbaka som
GD på Läkemedelsverket
och det ska bli oerhört
intressant att med nya
krafter driva frågorna
om svensk folk- och
djurhälsa framåt. Hör
gärna av er till mig eller
redaktionen om ni har
några synpunkter på tidskriften och dess innehåll. Vi behöver era
åsikter för att utvecklas.
Fotograf: Nina Leijonhufvud.
Efter ett år av rehabilitering och sjukskrivning har jag fått
en god bild av vården från patientens horisont. I de flesta
fall har vården och hjälpen jag fått varit riktigt bra med ett
kvalitativt bemötande, samtidigt som det även finns mindre bra saker att säga. Det går inte att generalisera och säga
att vården är usel eller att den är fantastisk, nyanserna är
alltför många. Men för det mesta är den professionell och
världsledande. Min tid som konvalescent har gjort mig än
mer stärkt i min uppfattning att arbetet med att öka
patientsäkerheten och att skapa förutsättningar för en
jämlik vård och omsorg måste prioriteras, där säkerhetsarbetet för folk- och djurhälsan är det centrala. Jag vill
också passa på att nämna att behandlingsrekommendationen om adhd nu har uppdaterats och finns att läsa i
detta nummer – ett viktigt led i arbetet med psykisk ohälsa
även ur ett personligt patientperspektiv.
Vi ses!
Catarina Andersson Forsman
Generaldirektör
[email protected]
Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman
Redaktion: Christina Hambn, Ulrika Jonsson,
Helén Liljeqvist och Sophia Persson Käll.
Information från Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
Telefon 018-17 46 00
Telefax 018-54 85 66
E-post: [email protected]
Ytterligare exemplar kan rekvireras från:
Läkemedel i användning
Tryckt version: ISSN 1101-7104
Elektronisk version: ISSN 2002-2441
Tryck: Taberg Media AB, 2016
Har du ändrat adress?
Vill du ha tidningen till en ny adress ber vi dig skicka både din nya och gamla adress till oss via e-post eller brev.
2
•
I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 2 : 2 016