Ordnat införande i samverkan

Ordnat införande i
samverkan
Sofie Alverlind
Sveriges Kommuner och Landsting
1 februari 2016
Sjukvården i Sverige
 21 självstyrande landsting
ansvarar för sjukvården
Patienten
Läkemedel
på klinik
Utlämnande
Förskrivning
Beslut
landsting
Subvention
Godkännande
Forskning och
utveckling
Ordnat införande av nya läkemedel
Ordnat införande av nya läkemedel
Horizon scanning Beslut om samverkan
Hälsoekonomi
Kunskapsunderlag
Rekommendation/
Förmånsbeslut
Förhandling
-12
-6
-3
CHMP
0
Godkännande
3
Införande
Uppföljning
1: Stor inverkan på vården
Risk för
ojämlik vård
• 2:Hepatit
C-läkemedel
3:
Hanteras
lokalt
Klinikläkemedel
• • PD1-hämmare
vid malignt
Förmånsläkemedel
• •melanom
Sällsynta
diagnoser
Vilka läkemedel?
Beslut om
införandenivå
Förmånsbeslut/
rekommendation
Beslut
Kondense
rad lista
Produkter
Införande- och
uppföljningsprotokoll
Tidig
bedömningsrapport
Hälsoekonomisk
värdering
Aktiviteter
Filtrering
Planering av uppföljning
Förhandling
LT/TLV/företag
Horizon scanning
-24
-12
Registreringsansökan
Införande
Uppföljning
-6
-3
0
CHMP Opinion Godkännande
Månader
3
Exemplet PD1-hämmare
 Nivolumab och pembrolizumab vid malignt melanom
Nationella Arbetsgruppen
Uppföljning
för Cancerläkemedel • Kvalitetsregister för nya läkemedel inom
cancervården: täcker inte hela landet
• Läkemedelsregistret: endast läkemedel som
förskrivs på recept
Horizon scanning
Beslut om samverkan
Hälsoekonomi
Rekommendation
Kunskapsunderlag
Nationell
Upphandling
-12
-6
-3
CHMP
0
Godkännande
3
Införande
Uppföljning
Några utmaningar
Resurser – vi kan inte hantera alla angelägna nya läkemedel
Beroende av stark länk nationellt – lokalt i landstingen
Olika sätt att hantera läkemedelsbudget i landstingen
Hantering av nya indikationer, läkemedel vid sällsynta
diagnoser, läkemedel med begränsade underlag
 Uppföljning
 Ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder




Webbplats för ordnat införande
www.janusinfo.se/ordnat-inforande